Як знайти операційний важіль.

Операційний важіль , або виробничий леверидж, необхідний для управління прибутком і заснований на поліпшенні співвідношення змінних і постійних витрат. Він показує ступінь чутливості прибутку до змін обсягу реалізації, ціни продукції та витрат. За допомогою операційного важіль а можна прогнозувати величину прибутку, знаючи можливу зміну даних показників.
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - знання бухгалтерського обліку та фінансового аналізу.
Інструкція
1
Розрахунок операційного важіль а необхідно починати з розподілу витрат на постійні та змінні. Такий механізм підрозділи витрат отримав назву маржинального методу. На постійні витрати зміна обсягу виробництва не робить ніякого впливу. До них відносяться амортизація, орендна плата, витрати на комунальні послуги. Змінні витрати знаходяться в прямій залежності від обсягів виробництва. Серед них можна виділити витрати на сировину і матеріали.
2
Можна виділити три основні складові операційного важіль а: ціна, змінні і постійні витрати. Ці показники пов'язані з обсягом продажів. Їх зміна прямо або побічно впливає на обсяг продажів і виручку. Зміна виручки, за рахунок кожної складової, по-різному впливає на динаміку прибутку. Грамотне управління перерахованими показниками дозволяє забезпечувати величину операційного важіль а на прийнятному для підприємства рівні.
3
Ціновий операційний важіль показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні виручки на 1%. Якщо на підприємстві відзначається високий рівень операційного важіль а, то навіть невелика зміна обсягу виробництва значною мірою позначається на величині прибутку. У цьому випадку формула розрахунку виглядає наступним чином: ОРЦ = (Виручка/прибуток) * 100%. Виручка являє собою суму прибутку, постійних і змінних витрат.
4
Так само можна розрахувати натуральний операційний важіль , або операційний леверидж, за обсягом реалізації продукції. Він розраховується за формулою: ОРv = (Валова маржа/Прибуток) * 100%. Валова маржа являє собою різницю між виручкою від реалізації і змінними витратами.
5
Операційний важіль за змінними витратами є ставлення змінних витрат до прибутку, виражене у відсотках. Він показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні змінних витрат на 1%. Таким же чином можна розрахувати операційний важіль по постійним витратам.
6
Дія операційного левериджу полягає в тому, що будь більша зміна виручки від продажів породжує ще більшу зміну прибутку. Операційний важіль - це показник, що відображає у скільки разів темпи зміни прибутку випереджають темпи зміни виручки. Чим менше рівень постійних витрат, тим менше сила впливу операційного важіль а.