Як розрахувати активність.

Активність компонентів розчину - це концентрація компонентів, розрахована з урахуванням їх взаємодії в розчині. Термін «активність» був запропонований в 1907 році американським вченим Льюїсом в якості величини, використання якої допоможе порівняно просто описати властивості реальних розчинів.
Інструкція
1
Існують різноманітні експериментальні методи визначення активності компонентів розчину. Наприклад, по підвищенню температури кипіння досліджуваного розчину. Якщо ця температура (позначте її символом T) вище, ніж температура кипіння чистого розчинника (То), то натуральний логарифм активності розчинника обчислюється за такою формулою: lnA = (-? H/RT0T) х? T. Де,? Н - теплота випаровування розчинника в температурному інтервалі між Раз у Т.
2
Можете визначити активність компонентів розчину по зниженню температури замерзання досліджуваного розчину. В цьому випадку, натуральний логарифм активності розчинника розраховується за наступною формулою: lnA = (-? H/RT0T) х? T, де,? H - теплота замерзання розчину в інтервалі між температурою замерзання розчину (Т) і температурою замерзання чистого розчинника (То ).
3
Розрахуйте активність за допомогою методу вивчення рівноваги хімічної реакції з газовою фазою. Припустимо, у вас проходить хімічна реакція між розплавом оксиду якогось металу (позначте його загальною формулою мео) і газом. Наприклад: мео + Н2 = Ме + Н2О - тобто оксид металу відновлюється до чистого металу, з утворенням води у вигляді водяної пари.
4
В цьому випадку константа рівноваги реакції розраховується наступним чином: Кр = (pH2O х Аме)/(рН2 х Амео), де p - парціальний тиск парів водню і води відповідно, А - активності чистого металу і його оксиду відповідно.
5
Обчисліть активність методом обчислення електрорушійної сили гальванічного елемента, утвореного розчином або розплавом електроліту. Цей спосіб вважається одним з найбільш точних і надійних для визначення активності.
Корисна порада
Поняття «активність» тісно пов'язано з поняттям «концентрація». Їх взаємовідношення описується формулою: В = А/С, де А - активність, С - концентрація, В - «коефіцієнт активності».
Оборотність капіталу - це швидкість проходження грошовими коштами різних стадій виробництва і обігу. Чим більше швидкість обігу капіталу, тим більший прибуток отримає організація, що говорить про зростання її ділової активності.
Інструкція
1
Для характеристики оборотності капіталу розрахуйте два основні показники: оборотність активів і тривалість одного обороту.
2
Оборотність активів в оборотах розрахуйте діленням розміру виручки на середньорічну вартість активів. Коб = В/А де А - середньорічна вартість активів (всього капіталу); В - виручка за аналізований період (рік) .Найденний показник вкаже, яку кількість оборотів здійснюють кошти, вкладені в майно організації за аналізований період. При зростанні значення даного показника підвищується ділова активність фірми.
3
Розділіть тривалість аналізованого періоду на оборотність активів, тим самим ви знайдете тривалість одного обороту. При аналізі слід врахувати, що чим менше значення даного показника, тим краще для організаціі.Для наочності використовуйте таблиці.
4
Розрахуйте коефіцієнт закріплення оборотних активів, що дорівнює середній сумі оборотних активів за аналізований період, ділених на виручку організаціі.Данний коефіцієнт говорить про те, скільки оборотних коштів витрачено на 1 рубль реалізованої продукції.
5
Тепер зробіть розрахунок тривалості операційного циклу, який дорівнює тривалості обороту сировини і матеріалів, плюс тривалість обороту готової продукції, плюс тривалість обороту незавершеного виробництва, а також тривалість обороту дебіторської задолженності.Данний показник повинен розраховуватися за кілька періодів. Якщо відмічена тенденція до його зростання, це говорить про погіршення стану ділової активності компанії, т.к. при цьому сповільнюється оборотність капіталу. Тому у компанії підвищуються потреби в грошових коштах, і вона починає відчувати фінансові труднощі.
6
Пам'ятайте, що тривалість фінансового циклу - це тривалість операційного циклу за мінусом тривалості обороту кредиторської задолженності.Чем менше значення має даний показник, тим вище ділова активність.
7
На оборотність капіталу впливає і коефіцієнт стійкості економічного зростання. Цей показник обчислюється за формулою: (ЧПР-Д)/Скгде ЧПР - чистий прибуток компанії; Д - дивіденди; Ск - власний капітал.Данний показник характеризує середній темп росту розвитку організації. Чим вище його значення, тим краще, так як це говорить про розвиток підприємстві, розширенні і зростанні можливостей для підвищення його ділової активності в наступних періодах.