Як знайти вартість валової продукції. Валова продукція формула.

Валова продукція відноситься до узагальнюючих показників результатів господарської діяльності організації. Він характеризує обсяг виробництва підприємства в грошовому вираженні. Вартість валової продукції розраховується наступним чином.
Вам знадобиться
  • Дані бухгалтерської звітності за розглянутий період (Бухгалтерський баланс, Звіт про прибутки і збитки).
Інструкція
1
Визначте вартість продукції, виробленої всіма підрозділами підприємства за аналізований період (валовий оборот продукції). Для розрахунку скористайтеся даними бухгалтерської звітності. Знайдіть вартість виробленої та реалізованої продукції за період по рядку 020 «Собівартість продукції» Звіту про прибутки і збитки.
2
Знайдіть за даними бухгалтерської звітності вартість залишків незавершеного виробництва на початок і кінець аналізованого періоду. У бухгалтерському балансі ці цифри проставлені в рядках 130 «Незавершене будівництво» і 213 «Витрати в незавершеному виробництві». Визначте по рядку 214 Бухгалтерського балансу «Готова продукція і товари для перепродажу» вартість залишків готової продукції на початок і кінець звітного періоду.
3
Розрахуйте валовий оборот продукції, виробленої всіма підрозділами за період (ВО). До суми залишків готової продукції та незавершеного виробництва на кінець періоду додайте вартість реалізованої продукції і відніміть суму залишків готової продукції і «недобудови» на початок періоду. Алгоритм обчислення випливає з формули підрахунку залишку по активних рахунках на кінець періоду: Залишок на початок + Прихід за період - Витрата за період = Залишок на кінець періоду.
4
Визначте за даними бухгалтерського обліку вартість продукції, виробленої підрозділами підприємства для власних потреб (ВС). Перегляньте прибуткові документи або акти виконаних робіт від допоміжних ділянок за звітний період. Для власних потреб підприємство, наприклад, може виготовляти тару або виконувати роботи з капітального та поточного ремонту будівель.
5
Обчисліть вартість валової продукції підприємства за період за формулою: ВП = ВО - ВС, де ВП - розрахункова величина вартості валової продукції, ВО - валовий оборот всієї продукції підприємства за звітний період, ВС - вартість продукції, виробленої підприємством для власних потреб. Розрахуйте цей показник за аналогічний період минулого року. Проведіть порівняльний аналіз, зробіть висновки про тенденції обсягів виробництва підприємства.
Щоб визначити вартість валовий продукції , необхідно застосувати заводський метод розрахунку. Він полягає в тому, щоб врахувати тільки ту частину продукції , яка брала участь у виробництві один раз. Це дозволяє уникнути подвійного рахунку, адже на підприємстві виробляються проміжні вироби, які потім переробляються повторно.
Інструкція
1
Існує кілька розрахункових величин, що визначають обсяг виробленої продукції на підприємстві. Найбільш повно відображає цю характеристику вартість валовий продукції . Математично її можна знайти у вигляді різниці двох величин товарообігу: валовим оборотом і внутризаводским (проміжним) споживанням: ВП = ВО - ВЗП, де: ВП - вартість валовий продукції ; ВО - валовий оборот; ВЗП - внутрішньозаводське споживання.
2
Валовий оборот являє собою сукупну вартість кінцевих виробів всіх цехів підприємства. При цьому неважливо, відправлялася чи ця продукція відразу на ринок або переходила в інші цехи в якості проміжного матеріалу або напівфабрикату.
3
Внутрішньозаводський оборот - це сумарна вартість напівфабрикатів або матеріалів, вироблених на самому підприємстві і призначених для переробки в іншому його цеху. Наприклад, проміжні запчастини або механізми для складання автомобіля або іншої техніки.
4
В величину валовий продукції можуть входити дані за такими елементами за звітний період: • Готова продукція; • Напівфабрикати і вироби, виготовлені для кінцевого споживання, наприклад, запчастини, призначені для продажу, а не для подальшої збірки транспортного засобу; • Роботи з капітального ремонту обладнання, оскільки вони входять в поняття амортизаційних відрахувань, а ті, в свою чергу, є матеріальними витратами, пов'язаними з основним виробничим процесом; • Залишки незавершеного виробництва.
5
В вартість валовий продукції не включаються фінансові результати по: • бракованих виробів, у тому числі реалізованим за зниженими цінами; • Виробничим відходам; • Роботам по поточному ремонту, оскільки ці витрати відносяться до внутризаводскому обороту; • Оплаті невиробничих витрат: транспорт, телефон, ремонт будівлі, господарські потреби тощо; • Вартості матеріалів для фарбування, тонування, нікелювання і т.д. (У той час, як самі ці роботи враховуються).
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=7Kt8hgxoG7E
Зверніть увагу
У харчовій промисловості для розрахунку, як правило, використовують метод валового обороту для обліку переробляються напівфабрикатів. Наприклад, цукор-сирець може бути продубльований у вартості очищеного.