Як розрахувати граничний продукт.

Підприємство прагне постійно нарощувати обсяги виробництва. При цьому бажано, щоб витрати залишалися найменшими. Граничний продукт представляє собою додатковий продукт , отриманий в результаті збільшення одного фактора виробництва при незмінності інших.
Вам знадобиться
  • Калькулятор
Інструкція
1
Граничний продукт - це приріст випуску продукції, отриманий за рахунок використання додаткової одиниці фактора, що впливає на випуск. Фірма може збільшити виробництво, наприклад, за рахунок використання більшої кількості трудових ресурсів. При цьому капітал та інші фактори залишаються постійними. Результативність такого процесу можна описати за допомогою граничного та середнього продукт ов праці. Його можна розрахувати за формулою: ППФ =? ОВП/? Зед.
2
Середній продукт можна знайти як відношення обсягу продукції, що випускається до загальних витрат того чи іншого фактора: СП = ОВП/ОЗ.
3
Ці показники характеризуються певною залежністю. Поки граничний продукт перевищує середній, останній має тенденцію до зростання. І навпаки, відповідно.
4
З цими поняттями тісно пов'язаний так званий закон спадної віддачі. Згідно з ним приріст випуску певного продукт а за рахунок збільшення будь-якого змінного фактора при інших постійних факторах убуває, починаючи з досягнення деякого обсягу випуску. Це скорочення не обов'язково починається відразу при зміні величини фактора.
5
Виражається у фізичних одиницях. Щоб знайти граничний продукт в грошовому вираженні, необхідно скористатися наступною формулою: ППД = ППФ * ПДедПДед - граничний доход у розрахунку на одиницю додаткового обсягу продажів.
6
Оцінити граничний продукт праці і капіталу досить важко. Таких даних у стандартній звітності підприємства немає. Їх визначають фахівці шляхом ретельного аналізу робочого часу, використання праці та їх впливу на кількість одиниць виробленої продукції.
7
Граничний продукт - це зворотна величина граничних витрат. Вони показують додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці.