Як обчислити абсолютну похибку.

Вимірювання можуть проводитися з різним ступенем точності. При цьому абсолютно точно не бувають навіть прецизійні прилади. Абсолютна і відносна похибки можуть бути малі, але в реальності вони є практично завжди. Різниця між наближеним і точним значеннями деякої величини називається абсолютної похибкою . При цьому відхилення може бути як у більшу, так і в меншу сторону.
Вам знадобиться
  • - дані вимірювань;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Перед тим як розраховувати абсолютну похибка, прийміть за вихідні дані кілька постулатів. Виключіть грубі похибки. Прийміть, що необхідні поправки вже обчислені і внесені в результат. Такою поправкою може бути, наприклад, перенесення вихідної точки вимірювань.
2
Прийміть як вихідне положення те, що відомі і враховані випадкові похибки. При цьому мається на увазі, що вони менше систематичних, тобто абсолютної і відносної, характерних саме для цього приладу.
3
Випадкові похибки впливають на результат навіть високоточних вимірювань. Тому будь-який результат буде більш-менш наближеним до абсолютного, але завжди будуть розбіжності. Визначте цей інтервал. Його можна виразити формулою (Xізм-? Х)? Хізм? (Хізм +? Х).
4
Визначте величину, максимально наближену до істинного значення. У реальних вимірах береться середнє арифметичне, яке можна знайти за формулою, зображеної на малюнку. Прийміть результат за істинну величину. У багатьох випадках як точного приймається показання еталонного приладу.
5
Знаючи реальну величину виміру, ви можете знайти абсолютну похибку, яку необхідно враховувати при всіх наступних вимірах. Знайдіть величину Х1 - дані конкретного виміру. Визначте різницю? Х, віднявши від більшого числа менше. При визначенні похибки враховується тільки модуль цієї різниці.
Зверніть увагу
Як правило, на практиці абсолютно точне вимірювання провести не вдається. Тому за еталонну величину приймається гранична похибка. Вона являє собою максимальне значення модуля абсолютної похибки.
Корисна порада
У практичних вимірах за величину абсолютної похибки звичайно приймається половина найменшої ціни ділення. При діях з числами за абсолютну похибка приймається половина значення цифри, яка знаходиться в наступним за точними цифрами розряді. Для визначення класу точності приладу більш важливим буває відношення абсолютної похибки до результату вимірів або до довжини шкали.
Вимірювання тієї чи іншої фізичної величини супроводжуються похибкою. Це відхилення результатів виробленого виміру від істинного значення величини, яка піддалася вимірюванню.
Вам знадобиться
  • - вимірювальний прилад.
Інструкція
1
Похибка може виникати під впливом різних факторів, серед яких виділяються недосконалість методів та/або засобів вимірювання, неточності при виготовленні останніх, а також недотримання спеціальних умов під час проведення дослідження.
2
Класифікацій похибок існує декілька. За формою подання поділ наступне: абсолютні, відносні, наведені. Абсолютні похибки собою представляють різницю між дійсним і обчисленим значеннями величини. Вони виражаються в одиницях явища, що піддається вимірюванню, і знаходяться за наступною формулою:? X = Xісч-Xіст.
3
Відносні похибки визначають як відношення похибок абсолютних до величини дійсного (істинного) значення показника. Формула їх розрахунку:? =? X/Xіст. Одиниці виміру: відсотки або частки.
4
Що стосується наведеної похибки вимірювального приладу, то її можна охарактеризувати як відношення? X до нормуючим значенню xн. Воно або відноситься до певного діапазону вимірювань, або приймається рівним їх межі.
5
Також є інша класифікація похибок: за умовами виникнення (основні, додаткові). Основні похибки виникають, якщо вимірювання проводили в нормальних умовах; а додаткові - якщо має місце вихід значень за межі нормальних. Для оцінки друге в документації, кА правило, встановлюються норми, в межах яких може змінюватися величина при порушенні тих чи інших умов проведення вимірювань.
6
Похибки фізичних величин також діляться на систематичні, випадкові, а також грубі. Перші викликаються діючими при багаторазовому повторенні вимірювань факторами; другі виникають під впливом різних причин і носять випадковий характер; а треті мають місце, коли результат вимірювання сильно відрізняється від інших.
7
Способи виміру похибки, залежно від характеру величини, що зазнала вимірюванню, застосовуються різні. В першу чергу заслуговує на увагу метод Корнфельда, заснований на обчисленні довірчого інтервалу в інтервалі, укладеному між мінімальним і максимальним результатами. В цьому випадку похибка представляється як половина різниці даних результатів, то есть? X = (Xmax-Xmin)/2. Крім цього способу, нерідко застосовують розрахунок середньої квадратичної похибки.