Як провести горизонтальний аналіз.

Метою будь-якого аналізу звітності на підприємстві є оцінка загальних характеристик його основних засобів та факторів, що впливають на ефективність роботи компанії і позиціонування її на ринку відносно минулих періодів.
Вам знадобиться
  • - бухгалтерський баланс;
  • - калькулятор або комп'ютер.
Інструкція
1
Для оцінки ефективності підприємства важливо комбінування різних методів аналізів балансу. Це дозволяє отримати більш повну картину фінансового стану компанії. Горизонтальний аналіз балансу полягає у вивченні абсолютних показників у звітності підприємства, їх зміни як у грошовому вираженні, так і в процентному.
2
Горизонтальний аналіз передбачає побудову аналітичних таблиць, в яких величини абсолютних показників вказуються за різні періоди. Таке наочне уявлення дозволяє оцінити темпи зростання або зниження цих показників, а також виявити фактори, що впливають на ці зміни.
3
Складіть таблицю таким чином: у першій колонці вкажіть активи, динаміку яких ви збираєтеся аналізувати. Наприклад, оборотні активи: грошові кошти, короткострокові вкладення, авансові платежі постачальникам та ін. Необоротні активи: довгострокові вкладення, основні засоби, нематеріальні активи та ін.
4
Озаглавьте другу і третю колонку періодами часу, дані яких будете порівнювати між собою, наприклад, січень 2008 та січень 2009 рр. Четверту колонку назвіть «абсолютне відхилення», а в п'ятому можете привести той же відхилення, але вже в процентному вираженні.
5
Заповніть другу і третю колонки таблиці даними з відповідних статей бухгалтерського балансу вашої компанії. Обчисліть зміни, віднімаючи друге значення з першого, і запишіть число, що вийшло в четверту колонку. Зростання активу в цьому випадку буде величиною позитивною, а зниження - негативною.
6
Обчисліть дані для п'ятої колонки, для чого розділіть значення абсолютного відхилення на відповідну величину активу першого періоду. Потім вийшло число помножте на 100%. Ви отримаєте процентне збільшення або зниження показника.
7
Додайте до таблиці ще один рядок після всіх обчислень, яку озаглавьте «Активи всього» або «Підсумок». Підсумуйте всі значення по кожному колонку і запишіть суми в останньому рядку.
8
Значне збільшення абсолютного або процентного показника говорить про те, що компанія енергійно підвищує свій економічний потенціал, успішно фінансово розвивається. Зміна деяких активів може опинитися в гіршу сторону, на підставі цього можна зробити висновок, що компанія не зазнає фінансових труднощів.
9
Таким же чином проаналізуйте пасиви підприємства, включаючи кредити і позики, власний капітал, короткострокові і довгострокові зобов'язання, накопичену прибуток і т.д. Зміни цих показників показують тенденцію зростання або зниження сум заборгованості перед кредиторами, бюджетом, інвесторами.
У процесі аналізу фінансової звітності підприємства використовуються конкретні прийоми і методи. Одним з найбільш головних є горизонтальний аналіз абсолютних статей бухгалтерського балансу. Даний метод передбачає вивчення показників звітності підприємства за деякий період, розрахунок темпів їх зміни і оцінку отриманих показників.
Інструкція
1
Для того щоб провести горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу або додатків до нього, наприклад, звіту про прибутки і збитки, побудуйте аналітичну таблицю. У ній ви будете розраховувати абсолютні зміни кожної його статті, обчислювати відносні темпи зростання. За отриманими даними ви зможете зробити висновок про тенденції готельних статей балансу і про його динаміку в цілому.
2
У процесі горизонтального аналізу в першу чергу вивчіть динаміку активів підприємства, зміни в їх складі і структурі, дайте їм оцінку. Уточніть, як змінилася їх величина в цілому, за рахунок чого відбулося їх збільшення або зменшення. Потім проаналізуйте динаміку оборотних і необоротних активів, як вплинули дані статті на зміну сукупних активів. Уточніть їх складу, за рахунок чого відбулося скорочення або прискорення темпів зростання оборотних і необоротних активів. Зробіть висновок про те, які статті активів найбільшою мірою вплинули на зміну валюти балансу.
3
Далі проаналізуйте динаміку пасивів і їх зміну. Почніть з оцінки величини пасивів в цілому, порівняйте з показниками попередніх періодів. Виділіть найбільш змінилися статті, яким чином вони вплинули на зростання або скорочення суми пасивів в цілому. Уточніть, за рахунок чого відбулася зміна власного і позикового капіталу, в тому числі довгострокового і короткострокового. Виділіть найбільш суттєві статті, що спричинили значні зміни в обсязі пасивів.
4
У процесі горизонтального аналізу пов'язуйте зміну абсолютних показників з ситуацією, що склалася на підприємстві. Пам'ятайте, що баланс є задовільним, якщо його підсумкова сума має тенденцію до збільшення. При цьому темпи зростання необоротних активів повинні бути нижче, ніж темпи зростання оборотних. У пасиві балансу найбільш швидкими темпами має зростати власний капітал. Його величина повинна бути вище позикових коштів. Темпи зростання дебіторської та кредиторської заборгованості мають бути приблизно однакові.