Як знайти похідну вектора.

При описі векторів в координатної формі використовується поняття радіус- вектора . Де б початково ні лежав вектор, все одно його початок збігатиметься з початком координат, а кінець буде позначений його координатами.
Інструкція
1
Радіус-вектор прийнято записувати в такий спосіб: r = r (М) = x? I + y? J + z? K. Тут (x, y, z) - декартові координати вектора. Не важко уявити ситуацію, коли вектор може змінюватися в залежності від будь-яких скалярного параметра, наприклад, часу t. В цьому випадку вектор можна описувати як функцію трьох аргументів, задану параметричними рівняннями x = x (t), y = y (t), z = z (t), що відповідає r = r (t) = x (t)? I + y (t)? j + z (t)? k. При цьому лінія, яку в міру зміни параметра t описує в просторі кінець радіус-вектора називається годографом вектора, а саме співвідношення r = r (t) називають вектор-функцією (векторної функцією скалярного аргументу).
2
Отже, вектор-функція - це вектор, що залежить від параметра. Похідну вектор-функції (як і будь-якої функції, представленої у вигляді суми) можна записати в такій формі: r '= dr/dt = r' (t) = x '(t)? I + y' (t)? J + z '(t)? k. (1) Похідна кожної з вхідних в (1) функцій визначається традиційно. Аналогічним чином йде справа і з r = r (t), де прирощення? R також вектор (див. Рис. 1).
3
В силу (1) можна прийти до висновку, що правила диференціювання вектор-функції повторюють правила диференціювання звичайних функцій. Так похідна суми (різниці) - є сума (різниця) похідних. При обчисленні похідної вектора на число, це число можна виносити за знак похідної. Для скалярного і векторного твори зберігається правило обчислення похідної твори функцій. Для векторного твори [r (t), g (t)] '= [r' (t), g (t)] + [r (t) g '(t)]. Залишається ще одне поняття - твори скалярної функції на векторну (тут правило диференціювання добутку функцій зберігається).
4
Особливий інтерес представляє собою вектор-функція довжини дуги s, по якій переміщається кінець вектора, відлічуваної від деякої початкової точки Мо. Це r = r (s) = u (s)? I + v (s)? J + w (s)? K (див. Рис. 2) .За допомогою рис. 2 постарайтеся з'ясувати геометричний зміст похідної dr/ds.
5
Відрізок АВ, на якому лежить? R, є хордою дуги. При цьому її довжина дорівнює? S. Очевидно, що відношення довжини дуги до довжини хорди прагне одиниці при? R, що прагнуть до нуля. ? R = r? (S +? S) -r (s), |? R | = | AB |. Тому |? R/? S | і в межі (при? S прагнуть до нуля) дорівнює одиниці. Одержувана при цьому похідна направлена по дотичній до кривої dr/ds = & sigma - одиничний вектор. Отже, можна записати і другу похідну (d ^ 2) r/(ds) ^ 2 = (d/ds) [dr/ds] = d & sigma/ds.