Як знайти поточні активи. поточні активи рядок в балансі.

Поточними активами є ресурси підприємства, які не призначені для тривалого використання. До них відносяться запаси і витрати, короткострокова дебіторська заборгованість та інші ліквідні активи , які можна перетворити на гроші протягом виробничого циклу або року. Знайти поточні активи можна, використовуючи бухгалтерську звітність компанії.
Інструкція
1
Відкрийте бухгалтерський баланс підприємства на потрібну вам дату. Вартість поточних активів на початок і на кінець періоду вказана по рядку 290 (підсумок II розділу балансу). Визначте їх динаміку за період, обчисливши різницю між цими цифрами.
2
Розрахуйте середню величину поточних активів за період, використовуючи формулу: Атс = (АТ1 + АТ2)/2, де: Ат1- поточні активи підприємства на початок періоду; Ат2- поточні активи підприємства на кінець періоду. Потім можна проаналізувати ефективність їх використання.
3
Обчисліть рентабельність активів підприємства за формулою: Рa = П/Aтс х 100%, де: - П - чистий прибуток за аналізований період; - Атс - середня величина поточних активів підприємства за період.Сумму чистого прибутку підприємства визначте по рядку 190 «Звіту про фінансові результати».
4
Розділіть суму чистого прибутку підприємства на розраховану середню вартість активів підприємства. Помноживши отриманий коефіцієнт на 100%, отримаєте рентабельність активів підприємства за аналізований період. Цей показник характеризує величину прибутку, що припадає на кожен рубль їх вартості. Оптимальним вважається, якщо він дорівнює 18-20%.
5
Знайдіть оборотність поточних активів за формулою: Об = (В/АТС) * Кдн, де: В - виручка від реалізації за звітний період (без ПДВ); Атс - середня величина поточних активів підприємства; Кдн - кількість днів звітного періоду. Виручку візьміть зі звіту про прибутки і збитки за аналізований період. Поділивши її на середню величину поточних активів, помножте отриману цифру на кількість днів звітного періоду.
6
Розрахуйте оборотність поточних активів за попередні звітні періоди, проаналізуйте динаміку змін. Чим менше отриманий показник, тим краще. Економічна ефективність зменшення періоду оборотності активів виражається у вивільненні додаткових коштів з обороту і, як наслідок, в підвищенні прибутку підприємства.
7
Майте на увазі, що при зменшенні періоду оборотності потрібно менше запасів. При цьому знижуються витрати на їх зберігання. Відповідно, уповільнення оборотності призводить до збільшення вартості поточних активів і додатковим витратам. Таким чином, своєчасний розрахунок і аналіз стану активів дозволить прийняти правильні рішення з управління їх використанням.
Чисті активи являють собою величину власного капіталу підприємства, вільного від усіх боргових зобов'язань. Даний показник характеризує фінансову стійкість фірми і її здатність виплачувати дивіденди і виконувати свої зобов'язання. Розраховуються чисті активи як різниця між певними сумами активів і пасивів.
Інструкція
1
Визначте суму активів, які приймаються до розрахунку чистих активів. Для цього скористайтеся бухгалтерським балансом підприємства за звітний період. Необхідно визначити суму по нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових і короткострокових фінансових вкладень, дохідним вкладенням в матеріальні цінності. Також в розрахунок беруться необоротні активи , наявні запаси, дебіторська заборгованість, ПДВ по придбаних цінностей, оборотні активи і грошові кошти. При цьому необхідно відняти з отриманої суми заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу та фактичні витрати на викуп власних акцій.
2
Розрахуйте величину пасивів підприємства, які приймаються для розрахунку чистих активів. Вони складаються з довгострокових та короткострокових зобов'язань за кредитами і позиками, кредиторської заборгованості, заборгованості учасникам по виплаті доходів та резервів майбутніх витрат. Додайте в отриману суму також величини відкладених податкових зобов'язань та створені резерви за умовними зобов'язаннями і припиненню діяльності.
3
Знайдіть величину чистих активів підприємства, яка дорівнює різниці певних активів і пасивів. Дана схема розрахунку прийнята Наказом Мінфіну №10-н від 29 січня 2003 року.
4
Проаналізуйте отриману величину чистих активів. Якщо вона в звітному періоді виявилася менше суми статутного капіталу, то засновники повинні прийняти рішення про його зменшення до величини чистих активів. Якщо ж дана сума менше встановленого законодавством мінімуму, то може бути прийнято рішення про ліквідацію підприємства.
5
Розраховуйте суму чистих активів щоквартально і підбивайте загальний підсумок в кінці року. Розкривайте отриману величину в річних і проміжних бухгалтерських звітностях.