Як вести виробничий облік.

Бухгалтерський облік процесу виробництва увазі відображення витрат на виготовлення кінцевого продукту, виробленого підприємством. При цьому враховується обсяг і асортимент продукції, проводиться контроль рівня витрат ресурсів, розраховується собівартість, і виявляються резерви її зниження.
Інструкція
1
Визначте склад витрат, що включаються в собівартість. Вони повинні відповідати витратам, включених в базу оподаткування з податку на прибуток відповідно до глави 25 Податкового кодексу (статті 252-264).
2
Розробіть порядок внутрішнього документообігу, що дозволяє зафіксувати будь-яку виробничу операцію. Застосовуйте уніфіковані форми первинних документів.
3
Враховуйте прямі витрати, пов'язані з виробництвом, за дебетом активного рахунку 20 «Основне виробництво». Відкрийте до цього рахунку субрахунка по цехах (виробничих дільниць), видам діяльності. Облік необхідно вести в розрізі кожного виду витрат.
4
відносите витрати, пов'язані з утриманням допоміжних виробництв (наприклад, транспортного ділянки, ремонтно-будівельної дільниці), в дебет субрахунків активного рахунку 23 «Допоміжні виробництва».
5
Проводьте облік непрямих витрат (не пов'язаних безпосередньо з виробничим процесом) на рахунках 25 «Загальновиробничі витрати» та 26 «Загальногосподарські витрати». У дебет 25 рахунку відносите витрати на заробітну плату (включаючи відрахування) керівників ділянок і допоміжних робітників, амортизацію, утримання основних засобів, вартість електроенергії і т.д.
6
Враховуйте витрати з обслуговування та управління підприємством за дебетом 26 рахунку. Це заробітна плата управлінського персоналу, включаючи відрахування, сума податків і зборів, що відносяться на собівартість, амортизація та утримання основних засобів, що не відносяться до основного і допоміжного виробництва, витрати на канцтовари та господарські потреби, інші витрати.
7
Розподіліть в кінці місяця витрати допоміжного виробництва, загальновиробничі і загальногосподарські витрати між окремими видами діяльності (продукції) пропорційно вибраній базі (заробітній платі основних робітників, кількості машино-годин, обсягом готової продукції тощо). Спишіть їх в дебет рахунку 20.
8
Проведіть оцінку незавершеного виробництва на кінець місяця. Розподіліть підсумкову суму собівартості за дебетом рахунка 20 між реалізованою продукцією і незавершеним виробництвом. Спишіть в дебет рахунку 90 «Продажі» (по роботам і послугам) і в дебет рахунку 40 «Випуск готової продукції» (по готових виробах) собівартість за цими видами діяльності.
9
Прихід і витрата готової продукції на складі протягом місяця враховуйте на рахунку 43 по планово облік ми цінами. Відобразіть загальну вартість випущених виробів за планово облік ми цінами по кредиту рахунку 40 «Випуск готової продукції», за дебетом буде відображена їх фактична собівартість. Зіставте дебетові та кредитові обороти. Закрийте рахунок, зробивши проводку: Дебет рахунку 90 (субрахунок «Собівартість»), Кредит рахунку 40 «Випуск готової продукції» - Сторновані відхилення червоним, якщо планова собівартість перевищила фактичну, або Дебет рахунку 90 (субрахунок «Собівартість»), Кредит рахунку 40 « Випуск готової продукції »- списано відхилення, якщо фактична собівартість перевищила планову.
10
Відбивайте виручку від реалізації продукції за кредитом рахунку 90 в кореспонденції з рахунком 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Визначте фінансовий результат виробництва, зіставивши дебетовий і кредитовий обороти по рахунку 90. Спишіть прибуток в кредит рахунку 99 «Прибутки та збитки», а збиток в дебет цього рахунку.
Податок на додану вартість ( ПДВ ) сплачують організації та індивідуальні підприємці при реалізації товарів, робіт або послуг на території РФ, при передачі майнових прав, при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання, при ввезенні товарів на митну територію РФ, а також при передачі товарів для власних потреб, якщо витрати на них не прийняті до відрахування при обчисленні податку на прибуток. Облік ПДВ проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу РФ.
Інструкція
1
Визначте і встановіть в обліковій політиці дату реалізації для обчислення ПДВ . Організації мають право самостійно вибрати один з двох варіантів її визначення: - по мірі відвантаження і пред'явленню покупцю розрахункових документів; - по мірі надходження коштів в оплату за відвантажений товар (роботи, послуги).
2
Якщо в обліковій політиці для обчислення ПДВ встановлено перший варіант, при визначенні дати реалізації виберіть ранню дату з двох: дня відвантаження товарів (робіт, послуг) або дня оплати товарів (робіт, послуг) . Якщо встановлений варіант обов'язки по сплаті ПДВ по мірі надходження грошових коштів, датою реалізації буде вважається день оплати товарів (робіт, послуг).
3
Визначте ставку податку на додану вартість відповідно до статті 164 Податкового кодексу в розмірі 10% по продовольчих товарах (крім підакцизних) і товарам для дітей з переліку, зазначеному в цій статті, або в розмірі 20% по інших товарах, робіт і послуг.
4
Ведіть облік ПДВ на активному рахунку 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей». Відкрийте до нього субрахунка за видами цінностей. Списуйте в дебет цього рахунку ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, а в кредит - ПДВ по матеріальних цінностей, списаних у витрати на виробництво. У дебетовом сальдо рахунку відображається залишок податку по придбаних матеріалів.
5
Складіть бухгалтерську проводку на підставі рахунків-фактур при вступі матеріальних цінностей в організацію від постачальника: Дебет рахунку 19, Кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками» - відбиті суми ПДВ по придбаних матеріальних цінностей.
6
Спишіть на витрати суми ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів, використовуваним для виробництва продукції (робіт, послуг) на підставі бухгалтерської довідки, зробивши проводку: Дебет рахунку 20 «Основне виробництво», Кредит рахунки 19.
7
Ведіть розрахунки з бюджетом за ПДВ на активно-пасивному рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів» на відповідному субрахунку. Нарахування з податку відносите в кредит цього рахунку, за дебетом відображається сума заліку ПДВ , сплаченого постачальникам по придбаних матеріальних цінностей. Так як рахунок активно-пасивний, сальдо у нього буде по дебету і по кредиту. Дебетове сальдо відображає залишок заборгованості бюджету підприємству по ПДВ , кредитове - залишок заборгованості податку бюджету.
8
Перелічіть суму ПДВ , що підлягає сплаті до бюджету, згідно з пунктом 1 статті 173 Податкового кодексу РФ. Для цього загальну суму податку, що обчислюється у встановленому порядку, зменшіть на суму податкових відрахувань.
9
Складіть бухгалтерську проводку при нарахуванні ПДВ з оплати на підставі рахунків-фактур: Дебет рахунку 76, Кредит рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ ») . При нарахуванні ПДВ з відвантаження проводка буде такою: Дебет рахунку 90.3, Кредит рахунку 68.
10
Віднесіть суми ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах) на розрахунки з бюджетом проводкою: Дебет рахунку 19, Кредит рахунку 68 субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ ». При отриманні авансів від покупців зробіть проводку: Дебет рахунку 62 «Розрахунки з покупцями», Кредит рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ »).
11
Проведіть сплату ПДВ за підсумками кожного податкового періоду, виходячи з фактичної реалізації не пізніше 20-го числа місяця, наступного за податковим періодом. Оформіть проводку після погашення заборгованості перед бюджетом на суму нарахованого ПДВ : Дебет рахунку 68 (субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ »), Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» на підставі платіжного доручення.
Зверніть увагу
Платники податків можуть бути звільнені від сплати ПДВ, якщо за три попередніх послідовних календарних місяці сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування податку не перевищила два мільйони рублів.