Як вести облік основних засобів.

Для здійснення господарської діяльності керівники організацій використовують основні кошти , тобто ті активи, які мають тривалий термін корисного користування. Ці об'єкти не призначені для перепродажу. Якщо на балансі підприємства значиться майно, бухгалтер повинен здійснювати облік основних засобів.
Інструкція
1
Основні кошти можуть бути придбані різними способами. Це можуть надходження від засновників у вигляді внеску в статутний капітал; об'єкти можуть бути побудовані організацією; отримані шляхом безоплатної передачі; придбані у постачальника. Будь-який спосіб має бути оформлений документально, тобто лише на підставі підтвердних документів бухгалтер має право зробити запис у бухгалтерському облік е.
2
Введення в експлуатацію основного кошти відбувається на підставі наказу керівника. Крім цього розпорядчого документа складіть акт прийому-передачі ОЗ, який має уніфіковану форму № ОЗ-1.
3
При введенні об'єкта в експлуатацію надайте йому інвентарний номер і оформите інвентарну картку за формою № ОЗ-6. Порядок присвоєння номера повинен бути сформований керівником організації і затверджений в облік ної політиці.
4
Якщо основний засіб отримано від засновника, первісна вартість визначається на зборах акціонерів шляхом узгодження з іншими учасниками організації. Рішення оформляється у вигляді протоколу. У бухгалтерському облік е ви повинні зробити записи: - Д75 субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного капіталу» К80 - відображено заборгованість засновника за вкладами; - Д08 К75 субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного капіталу» - відображено надходження ОС до статутного капіталу; - Д01 К08 - ОС введений в експлуатацію.
5
Якщо основні кошти побудовані організацією, первісна вартість складається з усіх витрат, які пішли на виробництво об'єкта (наприклад, вартість матеріалів; заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві та ін.) У бухгалтерському облік е відобразіть ці операції таким чином: - Д08 К10 - відображено списання матеріалів на будівництво ОС; - Д08 К70 - нарахована заробітна плата співробітникам, зайнятим у будівництві ОС; - Д01 К08 - ОС введений в експлуатацію.
6
При придбанні об'єктів у постачальника зробіть проводки: - Д07 К60 - відображено нарахування оплати постачальнику за ОС; - Д07 К23, 60 або 76 - відбиті витрати на доставку ОС; - Д01 К08 - ОС введений в експлуатацію.
7
Щомісяця ви повинні нараховувати амортизацію, тобто переносити вартість об'єкта на вироблену продукцію. Амортизаційні відрахування можуть бути визначені різними способами: лінійним способом, за допомогою методу уменьшающего залишку, і шляхом списання вартості по терміну корисного використання. Вибрані метод затвердите в облік ної політиці організації. У бухгалтерському облік е відобразіть амортизацію наступним чином: - Д20,23,44 К02 - нарахована амортизація ОЗ; - Д02 К01 - списана сума амортизації.
8
Вибуття основних засобів може бути здійснено з різних причин. Наприклад, при продажу, при здачі в оренду, при списанні з причини непридатності основного кошти . Ці операції оформите документально, тобто використовуючи акт і наказ керівника. У бухгалтерському облік е зробіть відповідні проводки. При непридатності відобразіть наступним чином: - Д01 субрахунок «Вибуття ОС» К01 - списана первісна вартість ОС; - Д02 К01 субрахунок «Вибуття ОС» - списана сума амортизаційних відрахувань; - Д91 К01 субрахунок «Вибуття ОС - списана залишкова вартість ОС.
9
Якщо ви продали об'єкт, відобразіть до вищеперелічених проводках додайте записи: - Д62 К91 - відображено отримання виручки від продажу ОС; - Д91 К68 - врахований «вхідний» ПДВ.