Як вести управлінський облік.

Офіційну інформацію про фінансовий стан підприємства являє бухгалтерська звітність. Але для оперативного вирішення питань, що виникають у процесі господарської діяльності, необхідно ведення управлінського обліку . Для успішного ведення бізнесу потрібно будувати його на кількох основних принципах.
Інструкція
1
Система управлінського обліку організації повинна базуватися на інформації, узагальненої згідно наступним вимогам: - стислість і чіткість викладу, відсутність зайвих подробиць; - точність і достовірність; - оперативність, тобто вона повинна бути доступна до того часу, коли в ній виникає потреба; - порівнянність за часом і підрозділам компанії; - адресність, тобто повинна бути доведена до відповідальних осіб, але з дотриманням конфіденційності.
2
Загальноприйнятого стандарту ведення управлінського обліку немає. Створіть підходящу для вашого підприємства систему, яка була б оптимальною для оперативного прийняття рішень.
3
При розробці порядку управлінського обліку структуруйте його на 2 основні розділи: облік поточного стану ресурсів та заборгованостей; облік витрат. Застосування такого методу допоможе встановити обсяг і спрямування витрачання грошових коштів, а також спрогнозувати майбутні потреби в залученні додаткового фінансування.
4
Поточний облік ресурсів і заборгованостей являє собою складання зведень та звітів про діяльність підрозділів підприємства в кожній галузі управління через рівні проміжки часу (щодня, щотижня, щомісяця). У зведеннях, як правило, кожен день реєструється стан речей на різних напрямках діяльності, звіти фіксують проміжні підсумки за певний період або на конкретну дату (перше число місяця або тижня). У зведених звітах комплексно узагальнюються найбільш істотні відомості, що відображають загальну реальну картину, наприклад, для вищого керівництва, акціонерів, банків і т.д.
5
Для організації обліку ресурсів та заборгованостей розробіть форми звітних документів, методики їх заповнення, періодичність складання, а також порядок передачі керівництву та іншим користувачам. Орієнтуйтеся на приблизний перелік питань, на яких базується управлінський облік: продажі, закупівлі, дебіторська і кредиторська заборгованість, запаси готової продукції, незавершене виробництво, сировину і комплектуючі, вироблена продукція, бартерні угоди, рух грошових коштів, кредитний портфель, позабалансові зобов'язання, прибутку і збитки, управлінський баланс.
6
Облік витрат - це аналіз інформації про загальний рівень витрат, прибутковості і збитковості підприємства в цілому, окремих напрямків діяльності, продукції і послуг, підрозділів. Щоб вести його грамотно і прозоро, розділіть витрати за статтями витрат, періодичності виникнення та іншими параметрами. Для зручності складіть довідник-класифікатор, взявши за основу план рахунків бухгалтерського обліку , або створіть власну модель, що враховує особливості вашого підприємства.
7
Автоматизуйте процес підготовки і передачі інформації: різні розробники пропонують програмні продукти для забезпечення ефективного обліку . Виберіть програму, що відповідає вашим вимогам, з вже існуючих або підготуйте технічне завдання на створення нової.
8
З плином часу вдосконалюйте систему управлінського обліку , корегуйте її відносно виникаючих потреб в аналізі та синтезі інформації про господарську діяльність підприємства.