Як аналізувати прибуток.

Метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Вона забезпечує можливість самофінансування, задоволення матеріальних потреб власників і працівників підприємства. Прибуток відображає кінцевий результат діяльності компанії, тому потрібно регулярно аналізувати джерела її формування.
Вам знадобиться
  • - бухгалтерський баланс (форма №1);
  • - звіт про прибутки і збитки (форма №2).
Інструкція
1
Для проведення кількісного та якісного аналізу балансового прибутку складіть агрегований звіт про прибутки і збитки, ґрунтуючись на даних форми №2 бухгалтерського балансу за 5 звітних періодів. Так ви зможете відстежити тенденції формування показників у динаміці за рік. Включіть в звіт наступні рядки: виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, собівартість продажів, валовий прибуток, прибуток від продажу, прибуток до оподаткування, чистий прибуток.
2
Кількісну оцінку впливу на зміну прибутку дає факторний аналіз. Порівняйте основні фінансові показники на початок і кінець звітного періоду, розрахуйте відхилення (приріст або зниження) в числовому виразі та у відсотках.
3
Потім зробіть розрахунок, що характеризує вплив окремих факторів на джерела прибутку, за формулами: - зміна відпускних цін на продукцію: ІОЦ = Р1 - Р2; - зміни в обсязі продукції: ІОП = П0 х К1-П0, де К1 = С1.0/С0; - зміни в обсязі, обумовлені змінами в структурі продукції: Іосп = П0 (К2-К1), де К2 = Р1.0/Р0; - економія від зниження собівартості продукції: Іесс = С1.0 - С1; - зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції: Іссп = С0 х К2 - С1.0.
4
Для підстановки у формули використовуйте значення: Р1 - реалізація в цінах на кінець періоду; Р2 - реалізація в цінах на початок періоду; П0 - прибуток на початок року; К1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції; С1.0 - собівартість реалізованої продукції в цінах на початок періоду за звітний період; С0 - собівартість реалізованої продукції в цінах на початок періоду; К2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами; Р1.0 - реалізація в звітному періоді за цінами на початок періоду; Р0 - реалізація в звітному періоді.
5
Складіть величини змін, і ви отримаєте сумарне вираз впливу факторів на формування прибутку від реалізації. Проаналізуйте їх у динаміці.
6
Найважливішим показником, що відображає кінцевий фінансовий результат діяльності компанії, є рентабельність. Її аналіз характеризує якісну оцінку прибутку.
7
На основі структури балансу, складу активів і капіталу підприємства розрахуйте рентабельність основних показників: - рентабельність майна = (Чистий прибуток)/(Середня величина активів) х 100; - рентабельність необоротних активів = (Чистий прибуток)/(Середня величина необоротних активів) х 100; - рентабельність оборотних активів = (Чистий прибуток)/(Середня величина оборотних активів) х 100; - рентабельність інвестицій = (Прибуток до оподаткування)/(Валюта балансу - короткострокові зобов'язання) х 100; - рентабельність власного капіталу = (Чистий прибуток)/(Власний капітал) х 100; - рентабельність вкладень і капіталу = (Відсотки за користування кредитом + чистий прибуток)/(Середня величина активів) х 100; - рентабельність продукції = (Чистий прибуток)/(Виручка від реалізації) х 100.