Як визначити координати.

Система координат - це сукупність двох і більше пересічних осей координат, з одиничними відрізками на кожній з них. Початок координат утворюється в точці перетину заданих осей. Координати будь-якої точки, що належить даній системі координат, визначають її місцезнаходження. Кожній точці відповідає тільки один набір координат (для невиродженої системи координат).
Інструкція
1
Система координат називається прямокутною (ортогональної), якщо її осі координат взаємно перпендикулярні. Якщо при цьому вони ще й поділені на рівні за довжиною відрізки (одиниці виміру), то така система координат називається декартовій (ортонормованій) .В курс середньої школи входить розгляд двомірної і тривимірної декартової системи координат. Якщо т. О - початок відліку, то вісь OX - абсциса, OY - ордината, OZ - аппликата.
2
Розглянемо простий приклад обчислення координат для точок перетину двох заданих окружностей.Пусть O1, O2 - центри кіл із заданими координатами (x1; y1), (x2; y2) і відомими радіусами R1, R2 відповідно.
3
Потрібно знайти координати точок перетину даних окружностей A (x3; y3), B (x4; y4), причому т.D - точка перетину відрізків O1O2 і AB.
4
Рішення: для зручності приймемо, що центр першої окружності O1 збігається з початком координат. Далі будемо розглядати просте перетин кола і прямої, що проходить через відрізок AB.
5
Відповідно до рівняння окружності R2 = (x1-x0) 2 + (y1-y0) 2, де O (x0; y0) - центр окружності, A (x1; y1) - точка на окружності, складемо систему рівнянь при x1, y1 рівних нулю: R12 = O1O2 + OA2 = x3 + y32, R22 = O1O2 + OA2 = (x3 - x2) 2 + (y 3 - y 2) 2
6
Вирішивши систему, знайдемо координати точки A, аналогічно знаходяться координати точки B.