Як оформити щоденник з практики. Оформлення щоденника з практики.

Щоденник по виробничої чи навчальної практиці представляє собою невелику брошуру, в якій містяться відомості про завдання та роботу, виконуваної студентом під час проходження практики. Він заповнюється самостійно і підписується керівником практики. Разом із звітом щоденник здається на перевірку після завершення роботи.
Інструкція
1
Кожний навчальний заклад, як правило, висуває свої вимоги до оформлення щоденника по практиці. Проте, існують певні правила, яких дотримуються всі вузи.
2
Титульний аркуш щоденника повинен містити відомості про практикантів: прізвище, ім'я, по батькові, найменування спеціальності, факультету, номер групи, порядковий номер курсу. Крім того, на титульному аркуші має бути зазначено найменування підприємства або організації, куди направляється студент.
3
На наступному аркуші проставляється період проходження практики, відділ, де працював студент, прізвище, ім'я та по батькові керівника практики.
4
Після цього слід таблиця, в якій зазначаються такі заголовки: дата, зміст роботи, отримані результати, підпис керівника, примітки (в ній можуть бути описані труднощі, що виникли в ході роботи, шляхи їх вирішення). Графи заповнюються щоденно по мірі проходження практики. Після виконаної роботи студент заносить інформацію в щоденник і віддає на підпис керівнику, який перевіряє достовірність відомостей та правильність заповнення. В кінці щоденника керівник, як правило, пише характеристику на студента, зазначає отримані їм навички, рівень підготовки та професійні якості.
5
На останньому аркуші щоденника ставиться підпис керівника практики і печатка організації. Щоденник разом із звітом студент здає на перевірку науковому керівнику від навчального закладу, який переглядає його і підписує.
Зверніть увагу
Звіт представляється на 10-15 сторінках рукописного тексту. Більш детальну інформацію можна прочитати в 4 розділі пам'ятки студента щоденника по практиці "Порядок складання звіту". Електронну версію звіту та щоденника представляти не треба, креслення і схеми роздруковувати у форматі А4.
Корисна порада
ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У щоденнику має бути відбита вся навчальна, виховна та методична робота студента в період педагогічної практики. У ньому в розділі «аналіз» слід записувати особисті враження, своє ставлення до спостережуваного. Щоденник повинен бути у практиканта завжди при собі для систематичних записів протягом робочого дня (4 - 5 год.).