Що таке рентабельність продажів. Як розраховується прибуток.

Рентабельність виступає одним з показників ділової активності підприємства, які необхідні для прийняття управлінських рішень. Вона застосовується при аналізі фінансової звітності, оцінці господарської діяльності, процесу ціноутворення. Рівень ефективності продажів характеризує їх рентабельність.
Рентабельність продажів показує, яка частина виручки підприємства припадає на прибуток, і виражається їх співвідношенням: Рентабельність продажів = Прибуток/Виручка х 100% .При цьому її розрахунок можна провести за різними видами прибутку: валовий, операційної, тобто від основної діяльності, і чистою. Формули обчислення виглядають наступним чином: - Рентабельність продажів за валовим прибутком = Валовий прибуток/Виручка х 100%; - Операційна рентабельність = Прибуток від продажів/Виручка х 100%; - Рентабельність по чистому прибутку = Чистий прибуток/Виручка х 100% .Коеффіціент рентабельності по чистому прибутку показує, скільки чистого прибутку підприємство має з 1 рубля продажів, тобто скільки вільних коштів залишається в розпорядженні після фінансування витрат на основну діяльність, виплати відсотків за кредитами, інших витрат і сплати податків. Показник рентабельності за валовим прибутком характеризує основну діяльність компанії і дозволяє визначити частку собівартості в продажах і торгову наценку.Рентабельность продажів розраховується за даними звіту про прибутки і збитки (форми №2 бухгалтерського балансу) на звітну дату. Для об'єктивної оцінки потрібно розглядати її в динаміці, тобто за кілька періодів. На підставі аналізу зміни коефіцієнта можна зробити висновок про ефективність управління бізнесом: зростання свідчить про грамотних і вірних рішеннях керівництва організації, а зниження - про можливі проблеми в деятельності.Ізмененіе коефіцієнта рентабельності продажів в ту або іншу сторону може бути пов'язано з різними факторами: ростом абсолютного показника прибутку, зменшенням обсягу реалізації і т.д. Важливо визначити причини: при підвищенні цін на продукцію та послуги може бути нормальним і низьке значення, але якщо воно пов'язане зі зниженням купівельного попиту й інтересу до продукту компанії, це розцінюється як насторожуючий фактор.На тлі впровадження перспективних технологій або освоєння нових видів діяльності часто відзначається тимчасове зменшення показника рентабельності продажів. Однак при правильно обраній стратегії розвитку в подальшому вкладення окупляться, і коефіцієнт прибутковості може зрости до колишнього рівня і подолати його.
Під рентабельністю розуміється прибутковість підприємницької діяльності чи діяльності підприємства в цілому, а також окремих її складових: виробництва і реалізації. Коли мова йде про рентабельність галузі або бізнесу, мається на увазі ефективність її функціонування, прибутковість.
Інструкція
1
Відомо, що важливим показником діяльності підприємства є прибуток. Але вона не дає об'єктивну оцінку бізнесу, не дозволяє порівнювати роботу декількох компаній. Показник рентабельності дає можливість оцінити ефективність роботи організації більш точно. Коли говорять про рентабельність бізнесу, мають на увазі, наскільки він є прибутковим і привабливим для інвесторів.
2
Якщо оцінюють рентабельність товарів, то визначають відношення величини прибутку, отриманого від реалізації, до витрат на її виробництво і продаж. При розрахунку рентабельності виробництва в цілому визначають окупність, тобто відношення суми прибутку до виробничих витрат. До останніх відносяться амортизація та ремонт обладнання, виробничих приміщень, оплату праці робітникам, які здійснюють випуск продукції і т.д.
3
Показники рентабельності, як правило, розраховуються в сукупності. Існує кілька видів рентабельності. Всі вони об'єднуються в три основні групи: рентабельність виробництва, продукції і капіталу. Рентабельність виробництва в цілому прийнято ділити на загальну і розрахункову. Загальна рентабельність виробництва - це відношення прибутку до середньорічної вартості активів підприємства. Розрахункова рентабельність розраховується шляхом відношення прибутку за мінусом обов'язкових платежів, внесків до фондів та оплати кредитів банків до середньорічної вартості активів.
4
Рентабельність продукції являє собою відношення прибутку до собівартості. Вона показує, скільки прибутку підприємство отримає на кожну одиницю вкладених витрат. Рентабельність капіталу - це відношення величини чистого прибутку до загального обсягу авансованих коштів (власного або залученого капіталу).
5
Будь-яке підприємство зацікавлене в підвищенні рентабельності. Для цього проводяться такі заходи як збільшення обсягів виробництва і збуту продукції, підвищення її якості, зниження собівартості, побудова ефективної системи ціноутворення, впровадження нових виробництв і технологій тощо.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Es0a9Zzvxb4