Як обчислити похибку.

Вимірювання тієї чи іншої фізичної величини супроводжуються похибкою. Це відхилення результатів виробленого вимірювання від істинного значення величини, яка піддалася вимірюванню.
Вам знадобиться
  • - вимірювальний прилад.
Інструкція
1
Похибка може виникати під впливом різних факторів, серед яких виділяються недосконалість методів і/або засобів вимірювання, неточності при виготовленні останніх, а також недотримання спеціальних умов під час проведення дослідження.
2
Класифікацій похибок існує декілька. За формою подання поділ наступне: абсолютні, відносні, наведені. Абсолютні похибки собою представляють різниця між дійсним і обчисленим значеннями величини. Вони виражаються в одиницях явища, що піддається вимірюванню, і знаходяться за наступною формулою:? X = Xісч-Xіст.
3
Відносні похибки визначають як відношення похибок абсолютних до величини дійсного (істинного) значення показника. Формула їх розрахунку:? =? X/Xіст. Одиниці виміру: відсотки або частки.
4
Що стосується наведеної похибки вимірювального приладу, то її можна охарактеризувати як відношення? X до нормуючим значенням xн. Воно або відноситься до певного діапазону вимірювань, або приймається рівним їх межі.
5
Також є інша класифікація похибок: за умовами виникнення (основні, додаткові). Основні похибки виникають, якщо вимірювання проводили в нормальних умовах; а додаткові - якщо має місце вихід значень за межі нормальних. Для оцінки друге в документації, кА правило, встановлюються норми, в межах яких може змінюватися величина при порушенні тих чи інших умов проведення вимірювань.
6
Похибки фізичних величин також діляться на систематичні, випадкові, а також грубі. Перші викликаються діючими при багаторазовому повторенні вимірювань факторами; друге виникають під впливом різних причин і носять випадковий характер; а треті мають місце, коли результат вимірювання сильно відрізняється від інших.
7
Способи вимірювання похибки, залежно від характеру величини, що зазнала вимірюванню, застосовуються різні. В першу чергу заслуговує на увагу метод Корнфельда, заснований на обчисленні довірчого інтервалу в інтервалі, укладеному між мінімальним і максимальним результатами. У цьому випадку похибка представляється як половина різниці даних результатів, то є? X = (Xmax-Xmin)/2. Крім цього способу, нерідко застосовують розрахунок середньої квадратичної похибки.