Як провести аналіз ефективності рекламної кампанії.

Грамотно і за всіма правилами проведена рекламна кампанія здатна істотно підвищити фінансові показники підприємства. Щоб скорегувати майбутні рекламні акції і внести поправки в план маркетингу, необхідно провести аналіз ефективності рекламної кампанії. Така оцінка є неодмінною складовою маркетингової діяльності компанії-рекламодавця.
Інструкція
1
Почніть аналіз зведенням воєдино даних про ринкові фактори, які могли вплинути на результат. Пам'ятайте, що універсального методу оцінки ефективності рекламної діяльності не існує, оскільки точно встановити вплив того чи іншого фактора на рекламну акцію досить складно.
2
Враховуйте при аналізі завдання і характер рекламної компанії. Іміджева реклама має інші цілі і кінцеві показники, ніж реклама, спрямована на розширення збуту продукції. Оцініть кількість інструментів, що використовувалися в просуванні, а також особливості каналів просування (друковані засоби масової інформації, телебачення, радіо, змішані канали).
3
Підготуйте дані про заздалегідь встановлених показниках ефективності. Це може бути приріст числа нових покупців продукту, вартість одного рекламного показу, вартість контакту з аудиторією. При підрахунках показників виходите з прийнятою вами статистичної похибки результатів дослідження. Чітко розділіть економічні показники ефективності та ефективність психологічного впливу рекламної акції, що виражається в рівні обізнаності споживачів про рекламований продукт.
4
Використовуйте в якості показників ефективності кампанії об'єктивні показники, такі як обсяг продажів і його динаміку, кількість нових покупців (по відношенню до їх загального числа), рівень поінформованості про продукт до і після проведення рекламної кампанії.
5
Для розрахунку економічної ефективності рекламної кампанії оціните ті показники, які відображають прибуток компанії та її торговий оборот. Для цього використовуйте формулу розрахунку додаткового товарообігу: T = (T1 * P * D)/100, гдеT - товарообіг після проведення рекламної кампанії; T1 - середньоденний оборот за період, що передує проведенню кампанії; P - приріст середньоденного обороту за період після і до проведення кампанії (%); D - число днів, взятих для оцінки обороту в період до проведення рекламної кампанії і після її проведення.
6
Розрахуйте економічний ефект від рекламної діяльності, використовуючи формулу: E = (Td * Nt/100) - (U1 + U2), гдеE - економічний ефект від реклами (р.); Td - додатковий товарообіг після проведення рекламної кампанії (р.); Nt - торгова надбавка (у відсотках до ціни реалізації); U1 - загальні витрати на проведення рекламної кампанії (р.); U2 - додаткові витрати (р.).
7
Оцініть рентабельність рекламної кампанії: R = P * 100/U, гдеR - рентабельність (%); P - прибуток від реклами товару (р.); U - витрати на рекламну кампанію (р.).
8
Якщо окремі рекламні акції проводилися за кількома видами продукції, розрахунок наведених вище показників проведіть по кожному з них. Отримані результати оформіть у вигляді звіту, забезпечивши його описом рекламної компанії та висновками про те, наскільки ефективними виявилися проведені маркетингові заходи.
Аналіз ефективності рекламної компанії необхідний для розуміння потреб даного бізнесу в цілому, стратегічного керівництва фірми і розкриття ініціатив, які можуть дозволити цьому бізнесу досягти поставлених стратегічних цілей.
Інструкція
1
Визначте величину змін у складі майна рекламної компанії і джерел формування даних активів за аналізований проміжок часу. Виявити причини подібних змін.
2
Позначте цілі і завдання, коло зацікавлених користувачів рекламної інформації, прийоми, методи і способи вирішення всіх поставлених завдань для проведення аналізу ефективності фірми.
3
Проаналізуйте основні показники діяльності рекламної компанії , такі як прибуток від здійснюваних продажів, обсяг реалізації послуг, собівартість, а також витрати обігу. Всі ці показники відображені в балансі фірми за поточний період.
4
Зробіть аналіз кредиторської, а також дебіторської заборгованості організації. Для цього потрібно зіставити значення сум даних заборгованостей, а потім розрахувати величину їх приросту.
5
Проведіть оцінку поточної виробничої діяльності підприємства. Для цих цілей необхідно порахувати показник рентабельності рекламної фірми, який зможе показати, яка сума прибутку від продажу послуг припадає на одиницю грошових витрат. У свою чергу, рентабельність компанії розраховується як співвідношення прибутку від реалізації і собівартості реалізованої послуги.
6
Проаналізуйте структуру власного капіталу фірми. Для цього визначте і порівняйте наступні складові власних коштів: статутний, резервний та додатковий капітал, цільові надходження, фонд соціальної сфери. Дані для проведення аналізу можете взяти з балансу організації за звітний період. Після цього, в результаті оцінки системи власного капіталу компанії , можете зробити відповідний висновок про те, яку ж суму власних коштів рекламна фірма витрачає на здійснення своєї виробничої діяльності.
7
Виявити причини, що впливають на поточне положення виробничої діяльності рекламної компанії . Потім підготуйте, а також обґрунтуйте необхідні управлінські рішення для виявлення і мобілізації резервів, які здатні підвищити ефективність діяльності розглянутого підприємства.