Як написати наукову статтю.

Часто студенти, стикаючись з необхідністю представити результати своєї роботи у вигляді повноцінної наукової статті, виявляються в розгубленості. І пояснюється ця розгубленість не відсутністю знань або матеріалів, а банальним невмінням писати наукові роботи.

Інструкція
1

Насправді написати наукову статтю не складно, коли добре знайомий зі змістом і алгоритмом її створення. Основне призначення будь-якої наукової публікації - познайомити наукову громадськість з результатами дослідницької роботи автора і позначити ті нововведення, які він привніс у науку своїми працями. Відповідно з цим завданням і вибудовується вся логіка і форма статті.

2

Зміст будь-якої наукової статті має включати в себе опис досліджуваної проблеми, короткий виклад проведеного дослідження, а так само об'єктивну трактування його висновків і значення для відповідного наукового напрямку. Крім власне отриманих результатів, звіт про проведене дослідження повинен містити необхідну кількість посилань на опубліковані джерела з відповідної проблематики, щоб колеги могли порівняти існуючі досягнення з висновками автора.

3

Наукова стаття повинна бути написана у відповідності з чітким, добре структурованим планом . Відсутність внутрішньої логіки у викладі може стати великою помилкою і викликати численні непорозуміння. Тому план слід ретельно продумати, перш ніж приступати до написання. Це дозволить більш якісно і стисло викласти наявний матеріал.

4

Велике значення має назву статті. Саме по ньому судитимуть про зміст тексту і його наукової цінності. Заголовок не повинен бути занадто довгим і складним. Його не слід без зайвої потреби перевантажувати спеціальними термінами, навіть якщо стаття готується для спеціалізованого наукового видання. Назва повинна бути ємним і відображати основну думку роботи.

5

Для наукової статті дуже важливо витримати стилістичну одноманітність. У тексті не допустимі просторічні і сленгові обертів. Необхідно уникати надмірної емоційності, літературних гіпербол і прикрас. Стиль викладу повинен бути логічним, об'єктивним і по можливості безпристрасним. Основна увага має приділятися фактам та аналізу їх логічних взаємозв'язків.

6

Цитати в тексті повинні бути абсолютно точними і всі посилання оформлені відповідно до встановленого стандартом. У кінці статті обов'язково повинен бути представлений список цитованих джерел з зазначенням точної назви, ПІБ автора, а так же року і місця видання.