Як оформляти дисертацію.

Для успішного захисту дисертації потрібно не тільки якісно проведене дослідження, але так само не меншою мірою правильне оформлення. Тому, коли ваша наукова робота закінчена і благополучно пройдена передзахист на кафедрі, не сподівайтеся, що тепер можна розслабитися. Для вас починається новий складний етап: збір всіх необхідних документів і остаточне оформлення дисертації перед захистом.
Інструкція
1
Перше, що необхідно запам'ятати: все дисертаційні дослідження оформляються в точній відповідності з встановленим державним стандартом (ГОСТ 2.105-95.). Ймовірно, ця товста книга є і в вашому вузі теж, оскільки без неї не обходиться жоден дисертаційна рада. Правила оформлення стосуються не тільки змісту і структури роботи, але навіть таких дрібниць, як розташування тексту на сторінці, оформлення цитат і посилань, відповідний вид додатків та списку використаної літератури. І цим правилам необхідно слідувати досконально, оскільки зовнішній вигляд вашої роботи буде значити для Дисертаційного ради нітрохи не менше її змісту.
2
Відповідно до існуючих правил, будь-яка дисертація повинна мати чітко визначену структуру, яка включає в себе наступні компоненти: • титульний лист; • зміст; • нормативні посилання; • визначення; • позначення та скорочення; • вступ; • основна частина; • висновок; • список використаних джерел; • пріложенія.Весь матеріал повинен бути викладений відповідно до зазначеним переліком. Титульний аркуш так же оформляється за певним стандартом, який вам може повідомити Вчений секретар вченої ради.
3
Додатково до дисертації оформляється автореферат. За своєю суттю автореферат представляє короткий виклад роботи, тому його структура дублює структуру дисертації. У неї входять титульний аркуш, оформлений за встановленим стандартом, вступ, основна частина роботи, висновок, список опублікованих робіт, а так же резюме здобувача і вихідні дані роботи.
4
Для дисертаційних досліджень встановлено суворий стандарт в плані обсягу, перевищувати який вкрай не бажано. Для кандидатських дисертацій обсяг повинен становити 150 машинописних аркушів, надрукованих шрифтом Time New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. Для докторських досліджень обсяг збільшений до 300 сторінок. Обсяг автореферату для кандидатської дисертації не має чітких кордонів, але він не повинен перевищувати 25-30 аркушів.
5
Для допуску до захисту до спеціалізованої вченої ради крім самого дисертаційного дослідження та автореферату від претендента потрібен ще цілий перелік документів, які подаються Вченому секретарю Ради. До цього списку входять: особиста заява здобувача, завізований головою вченої ради; нотаріально завірена копія диплома про вищу освіту; довідка з відділу аспірантури про здачу іспитів на кандидатський мінімум; особистий листок з обліку кадрів з місця роботи у двох примірниках; 4 примірники дисертаційного дослідження; висновок ведучої кафедри про дисертаційну дослідженні; автобіографія здобувача.
6
Після успішного захисту дисертації відбувається розсилка авторефератів. Для цього вам буде потрібно необхідну кількість авторефератів та список розсилки з вашим ім'ям та назвою роботи, підписаний секретарем ради. Після розсилки авторефератів один примірник дисертації та два примірники автореферату відправляються в бібліотеку вузу, де відбувався захист.
Корисна порада
Якщо є можливість, остаточний варіант дисертації перед поданням вченої ради бажано віддати на вичитку професійному коректорові з метою пошуку пропущених помилок і стилістичних ляпів. Гладкий, повністю вивірений текст справить значно краще враження на експертів.
Бібліографічний список - це список джерел, які були використані для написання наукової роботи. Список літератури для дисертації повинен включати від 100 до 600 джерел, причому конкретну кількість літературних джерел варіюється для кожної спеціальності окремо. Правильно оформити список літератури для дисертації допоможе розгорнута схема опису матеріалів бібліографії.
Інструкція
1
Напишіть ім'я автора. Якщо документ має до трьох авторів, то описується тільки перший індивідуальний автор. Якщо авторів чотири або більше, або ви описуєте збірник, або ім'я автора взагалі не названо - в цих випадках документ описується під заголовком.
2
Напишіть заголовок і через двокрапку і пробіл вкажіть відомості, які відносяться до заголовка. Ці відомості ви можете знайти на титулі цитованого джерела. Потім поставте слеш і вкажіть відомості про відповідальність, тобто прізвище (-и) автора (-ів).
3
Поставте крапку з комою і через пропуск опишіть наступні відомості про відповідальність. Це прізвища всіх членів авторського колективу (якщо книга вийшла під редакцією одного автора), а також редакторів і перекладачів. Після вказівки цих відомостей поставте крапку.
4
Поставте тире і з великої літери вкажіть відомості про видання. До них відноситься інформація про перевидання, номер видання. Після номера видання поставте крапку.
5
Поставте тире і вкажіть місце видання з прописної букви. Допускається скорочене написання тільки двох міст: Москви (М) і Санкт-Петербурга (СПб). Назва решти міст пишеться повністю.
6
Поставте двокрапка і з великої літери вкажіть назву видавництва, через кому - рік видання. Після цього поставте крапку, потім тире і вкажіть кількість сторінок джерела, а в дужках можете назвати серію видання, якщо вона є.
Зверніть увагу
Не рекомендується посилатися в науковій роботі на джерела в енциклопедіях і подібної довідкової літературі, а також в журналах і газетах (тільки якщо ваше дослідження не будується на аналізі матеріалів ЗМІ). Крім того, всі джерела, зазначені вами, повинні згадуватися в тексті вашої дисертації.
Корисна порада
Джерела з інтернету описуйте відповідно до зазначених вище рекомендаціями, але замість відомостей про видання напишіть «режим доступу» і через двокрапку і пробіл вставте адресу сайту. Приймайте до уваги те, що онлайн-джерела часто застарівають або взагалі припиняють своє існування.