Як провести експеримент. Як провести експеримент з водою.

Серйозна наукова діяльність немислима без проведення експериментальних досліджень. Залежно від галузі науки, експерименти можуть бути різними, але кожне дослідження має на увазі збір та аналіз емпіричних даних з подальшою перевіркою певної гіпотези. Проведення експерименту в соціології має свої особливості, адже тут потрібне втручання експериментатора в природний хід подій.
Вам знадобиться
  • - протокол експерименту
  • - щоденник
  • - картки спостережень
  • - експериментальна і контрольна групи
Інструкція
1
Проведення експерименту в соціології направлено на встановлення причинно-наслідкових зв'язків між соціальними явищами. Втручаючись в суспільні процеси, дослідник створює або знаходить певну ситуацію, приводить в дію причину і відзначає зміни в ситуації, фіксуючи при цьому їх відповідність висунутої гіпотезі.
2
Гіпотеза є якусь передбачувану модель реального явища. Явище при цьому описується як сукупність змінних, серед яких є експериментальний фактор. Інші змінні теж мають істотне значення для досліджуваного явища, але в конкретному експерименті повинні бути нейтралізовані, адже їх вплив в даному випадку не вивчається.
3
Соціальний експеримент, крім активного втручання дослідника в систему досліджуваних явищ, передбачає планомірне введення ізольованого експериментального фактора, контроль за значущими факторами, оцінку ефектів зміни залежних змінних.
4
В структуру соціального експерименту входять: сам експериментатор (дослідник, група дослідників), незалежна змінна (експериментальний фактор, експериментальна ситуація), об'єкт експерименту (група осіб, які погодилися взяти участь у дослідженні).
5
Експерименти в соціології розрізняються за характером об'єкта і предмета дослідження, за особливостями поставленого завдання, за логічною структурою доказу висунутої гіпотези.
6
Вживаний в соціології натурний (польовий) експеримент може бути неконтрольованим і контрольованим. Останній вид експерименту дозволяє отримати більш суворі дані для аналізу. При цьому робиться вирівнювання умов, здатних спотворити результат впливу експериментального чинника.
7
На відміну від експериментів в інших областях знання, в соціології дуже широко застосовується уявний експеримент. Своєрідність такого «квазіексперименту» полягає в тому, що замість дій з реальними об'єктами дослідник оперує інформацією про совершившихся подіях. Хід міркувань в уявному експерименті - від готівкових наслідків до ймовірним причин.
8
В програму будь-якого експерименту включається опис перевіряється гіпотези і процедури її перевірки. В обов'язковому порядку ведеться протокол, щоденник і картки спостережень. В протоколі експерименту відзначаються найменування теми дослідження, час і місце проведення експерименту, формулювання гіпотези, експериментальний фактор, залежні змінні. Описується експериментальна група, контрольна група та інші значущі умови експерименту.
9
При проведенні експерименту слід уникати поширених помилок. Найбільш часто зустрічаються помилки, пов'язані з довільним вибором експериментального фактора, з недооцінкою впливу на хід експерименту випадкових змінних. Нерідко порушується чистота експерименту, спотворення його первісних умов. Зовсім неприпустимо підлаштовувати і підганяти висновки по експерименту під висунуту гіпотезу.