Як заповнювати звіт про практику.

При навчанні в професійному навчальному закладі від студента вимагають проходження різних видів практики: навчально-ознайомчої, виробничої, переддипломної та т.д. Після закінчення будь-якої практики необхідно надати перелік документів з місця проходження практики, в тому числі і звіт . Він може бути оформлений на бланках, наданих навчальним закладом, або в довільній формі. Однак мається чітка структура заповнення звіт а про практиці.
Інструкція
1
Оформіть титульний лист (кожен навчальний заклад надає свій зразок в методичних рекомендаціях) і зміст, в якому вкажіть номери сторінок усіх розділів.
2
Напишіть вступ, в якому сформулюйте актуальність вашої теми, мети і завдання ваших практики і звіт а. Проаналізуйте використану літературу та матеріали, отримані під час практики.
3
Основну частину поділіть на кілька розділів, які будуть спрямовані на вирішення ваших цілей і завдань. В тексті робіть посилання на використану літературу (номер джерела та сторінка) .1. Охарактеризуйте діяльність об'єкта практики: правовий та організаційний статус, основні завдання і напрями, функції та організація деятельності.2. В аналітичній частині звіту досліджуйте ті напрямки і показники, які будуть вам необхідні для висновків (наприклад, динаміка росту клієнтів, визначення рентабельності, конкурентоспроможність товару і т.п.). 3. Опишіть методи і прийоми, які використовувалися вами протягом дослідження організації та її деятельності.4. Проаналізуйте отриману інформацію, зібрані матеріали. Сформулюйте висновки та пропозиції, зроблені за результатами проведеного вами аналізу. Визначте практичну цінність вашої роботи для організації. Якщо це переддипломна практика, сформулюйте основні положення випускної кваліфікаційної роботи та розробіть для неї план.
4
У висновку сформулюйте підсумки вашого дослідження. Визначте, чи досягли ви вирішення поставлених завдань.
5
Список використаної літератури включає в себе джерела, які знадобилися вам при написанні звіт а. Складіть список в алфавітному порядку прізвищ авторів. У кожного джерела вказуються прізвище та ініціали автора; повна назва книги; редакція (якщо є); місто, де надрукована книга; назва видавництва; рік видання; загальна кількість сторінок. Деякі вузи полегшують роботу студента і пишуть правила в методичних рекомендаціях.
6
В додатках оформите матеріали для ваших досліджень (тести, діаграми, схеми, графіки, структури і т.д.).
7
Надайте звіт на підприємстві керівнику практики, який запевнить вашу документацію підписом і печаткою.
Зверніть увагу
Для більшості студентів питання як заповнити щоденник практики - нерішучості! Але ж нічого складного немає! Щоденник практики відображає, чим ви конкретно займалися і яку роботу виконали за цей період. У більшості випадків щоденник виглядає як таблиця, що складається з 4 стовпців.
Корисна порада
... (підпис) (ініціали, прізвище) 2 Основні вимоги до заповнення щоденника 1. Заповнити інформаційну частину (стор.2). 2. Спільно з викладачем - керівником практики скласти план роботи (стр. 4, 5). Отримати індивідуальні завдання по спеціальності (спеціалізації) і по В установлений кафедрою день захистити звіт по практиці (у формі заліку). Підставою для допуску до заліку є правильно оформлені щоденники і звіт по практиці, представлені керівникові від кафедри університету.