Як знайти суму вектора.

Вектори відіграють величезну роль у фізиці, так як наочно представляють сили, що діють на тіла. Для вирішення завдань з механіки крім знання предмета потрібно мати уявлення про векторах .
Вам знадобиться
  • лінійка, олівець.
Інструкція
1
Додавання векторів за правилом трикутника. Нехай а і b - два ненульових вектора. Відкладемо вектор а від точки О і позначимо його кінець буквою А. ОА = а. Відкладемо від точки А вектор b і позначимо його кінець буквою В. АВ = b. Вектор з початком в точці О і кінцем у точці В (ОВ = с) називають сумою вектора а і b і пишуть з = а + b. Про векторі з кажуть, що він отриманий в результаті додавання векторів а і b.
2
Суму двох неколінеарних векторів а і b можна побудувати за правилом, званому правилом паралелограма. Відкладемо від точки А вектори АВ = b і AD = а. Через кінець вектора а проведемо пряму, паралельну вектору b, а через кінець вектора b - пряму, паралельну вектору а. Нехай С - точка перетину побудованих прямих. Вектор АС = с - сума векторів а і b. с = а + b.
3
Вектором, протилежним вектору а, називають вектор, що позначається - а, такий, що сума вектора а і вектора -а дорівнює нульовому вектору: а + (-а) = 0Вектор, протилежний вектору АВ, позначається також ВА: АВ + ВА = АА = 0Ненулевие протилежні вектори мають рівні довжини (| a | = | -a |) і протилежні напрямки.
4
Сумою вектора а і вектора, протилежного вектору b називають різницю двох векторів a - b, тобто вектор a + (-b). Різниця двох векторів a і b позначають a - b.Разность двох векторів a і b може бути отримана за допомогою правила трикутника. Відкладемо від точки А вектор а. AB = a. Від кінця вектора AB відкладемо вектор BC = -b, вектор AC = c - різниця векторів a і b.с = a - b.
5
Властивості операції, додавання векторів: 1) властивість нульового вектора: а + 0 = а; 2) асоціативність додавання: (а + b) + с = а + (b + c), 3) комутативність складання: а + b = b + a;
Кожен матеріальний об'єкт займає в просторі своє місце. Координати фізичного тіла - це числові характеристики його розміщення, визначають взаємне положення предметів.
Інструкція
1
Уточніть, суму координат яких об'єктів необхідно знайти і кількість координат. Об'єкт може бути точкою, яка переміщується вздовж однієї координатної осі. Можливо, потрібно підсумувати координати точок на площині або в просторі.
2
Якщо точки переміщаються тільки по прямій, то такі точки мають лише одну координату. Зіставте числову вісь з прямою, по якій рухаються розглянуті об'єкти.
3
Тепер завдання знаходження суми координат двох або декількох точок зводиться до операції додавання позитивних і негативних чисел. Основоположним моментом є визначення нуля відліку і вказівка на те, який напрямок від нуля вважати позитивним, а яке - негативним.
4
Точка на площині задається двома параметрами. Для знаходження суми координат точки на площині складіть два числа - координати точки по осі ОХ і по осі ОY.
5
При визначенні суми координат вектора на площині XOY спочатку знайдіть координати початку і кінця вектора. Від значення Х кінця вектора відніміть значення Х початку вектора. Отримане число є абсцисою вектора. Різниця між величиною Y кінця і початку вектора - ордината вектора. Складіть абсциссу і ординату вектора і отримаєте суму координат вектора.
6
Для знаходження суми координат точки перетину двох прямих або кривих необхідно спочатку знайти ці точки. Завдання полягає у вирішенні системи рівнянь, що описують пересічні прямі (криві). Спільні корені рівнянь - шукані точки заходу.
7
При розгляді точки в просторі сума координат визначається шляхом додавання трьох чисел - величин ОХ, ОY і OZ.