Як написати рецензію до дослідницької роботи.

Перш ніж вас допустять до захисту дослідницької роботи, вам необхідно її не тільки підготувати і оформити згідно методичним вимогам, але й отримати на неї рецензію заявленого в наказі рецензента. Це може бути людина як з вашою або суміжної кафедри, так і з іншого університету. Але в будь-якому випадку він буде компетентний у темі вашої дослідницької роботи.
Вам знадобиться
  • Дослідницька робота та аналітичні здібності
Інструкція
1
На самому початку рецензії вказується назва ВНЗ, факультету та кафедри. А також пишеться прізвище, ім'я, по батькові студента і тема його дослідницької роботи.
2
Наступним пунктом необхідно вказати: - кількість сторінок в роботі; - кількість глав; - кількість посилань на джерела; - наявність додатків.
3
Далі за п'ятибальною системою оцінюється кожен із критеріїв у перерахованих розділах рецензії: - якість літературного огляду; - методологічний апарат дослідження; - обговорення результатів дослідження; - оформлення дослідної роботи; - апробація результатів дослідницької роботи.
4
Рецензія на якість літературного огляду включає в себе оцінку наступних критеріїв: - обгрунтованість теоретичних і методологічних посилок; - визначення термінів і понять, коректність їх використання; - коректність цитувань і посилань на запозичення з робіт інших авторів; - ступінь глибини аналізу робіт в проблемному полі; - глибина орієнтації в періодичних виданнях з проблеми; - рівень структурованості теоретичного матеріалу; - обгрунтованість виходу на мету дослідження.
5
Рецензія методологічного апарату дослідження передбачає оцінку за критеріями: - обгрунтування актуальності теми; - відповідність змісту роботи заявленій темі; - відповідність мети теми дослідження; - узгодженість мети і завдань; - визначення предметно-об'єктної області дослідження; - правильність формулювання гіпотез ; - правильність формування вибірки досліджуваних, достатність її обсягу; - ретельність опрацювання експериментальних даних; - використання методів забезпечення достовірності та обґрунтованості висновків (математико-статистична обробка, комп'ютерні програми); - коректність формулювання власних висновків; - відповідність висновків та укладення цілям і завданням дослідження .
6
Обговорення результатів дослідження ведеться за наступними критеріями: - повнота вирішення поставлених завдань; - інтерпретація отриманих результатів; - достовірність отриманих результатів; - ступінь новизни результатів; - зіставлення результатів дослідження з даними інших досліджень з даної проблеми; - якість практичних рекомендацій або формують програм.
7
Рецензія на оформлення дослідної роботи відображає наступні пункти: - правильність оформлення бібліографії; - правильність оформлення цитат і посилань; - правильність оформлення таблиць та рисунків в тексті і додатків; - ступінь необхідності і достатності використання ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків, діаграм, малюнків і так далі).
8
Пункт «Апробація результатів дослідження» полягає у вказівці кількості наукових публікацій і наявності актів впровадження.
9
По кожному з розділів виводиться середня оцінка.
10
У висновку вказується підсумкова оцінка рецензента і підтвердження того, що дослідницька робота відповідає вимогам.
Корисна порада
Рецензент може додати свої зауваження і пропозиції.