Як порахувати чисті активи підприємства. Як порахувати зобов'язання організації.

Чисті активи підприємства є показником його стабільності та можливості відповідати за наявними зобов'язаннями. Розрахувати чисті активи підприємства нескладно, важливо лише мати під рукою дані балансу і вміти правильно їх класифікувати.
Вам знадобиться
  • баланс підприємства чи інша інша форма звітності, в якій відображаються всі фінансові показники діяльності організації, калькулятор, ручка, блокнот
Інструкція
1
Порахуйте суму активів. Для цього потрібно скласти необоротні та оборотні активи , капітал і резерви. У суму активів не включаються такі показники - вартість акцій організації, викуплених у акціонерів, заборгованостей всіх засновників по обов'язковим внескам в статутний капітал. Наприклад, у організації залишкова вартість основних засобів дорівнює 1,5, довгострокові вкладення - 0,5, запаси - 0,1, дебіторська заборгованість - 0,6, заборгованість засновників - 0,3, грошові кошти - 0,7 мільйонів рублів. Тоді сума активів дорівнює 1700000 рублів.
2
Порахуйте суму пасивів. Для цього складіть довгострокові і короткострокові зобов'язання, враховуючи позики, заборгованість перед бюджетом, кредити та інші зобов'язання. У розрахунку суми пасивів не беруть участь наступні показники - доходи майбутніх періодів, а також сума капіталів і резервів. Припустимо, у підприємства «Ікс» маються довгострокові позики на суму 0,8, кредити - на 0,3, заборгованість перед бюджетом - 0,1, статутний капітал - 0,1 мільйонів рублів. Тоді сума пасивів дорівнює 1100000 рублів
3
Розрахуйте чисті активи підприємства. Відніміть з суми активів підсумкову суму пасивів. У нашому прикладі чисті активи дорівнюють 0600000 рублів. Ця цифра повинна відображатися у формі номер три «Про зміни капіталу», де вона порівнюється з аналогічним показником за попередній квартал або рік, що дає можливість відстежити динаміку поліпшення фінансового стану організації.
4
Зробіть висновок про загальний фінансовий стан виходячи з кількості наявних чистих активів. У прикладі підприємство «Ікс» має позитивну, хоч і невелику, величину чистих активів, а значить, характеризується стійким фінансовим станом.
Зверніть увагу
Чисті активи підприємства повинні розраховуватися по закінченню кожного кварталу і по завершенню року.
Активи - це майно підприємства у фінансовій, речової і нематеріальній формі. При аналізі діяльності комерційної організації вдаються також до розрахунку чистих активів - величини реальної вартості майна за вирахуванням його боргів.
Інструкція
1
Сума активів підприємства - це ліва частина бухгалтерського балансу. У ньому зазначено вартість майна фірми на звітну дату. Все майно підприємства включає матеріальні, нематеріальні та фінансові активи. До матеріальних активів, які мають речову форму, відносяться будівлі, споруди, земля, матеріали, запчастини, запаси готової продукції і т.д. Фінансові активи - це дебіторська заборгованість підприємства, грошові кошти в касі та на розрахункових рахунках, цінні папери, довгострокові і короткострокові фінансові вкладення. Під нематеріальними активами розуміється право на використання інтелектуальної власності. Це можуть бути різні патенти, ліцензії, права на торговельну марку і т.д. Сукупність всього майна підприємства і становитиме його активи.
2
Залежно від джерела формування виділяють валові і чисті активи. Валові активи фінансуються за рахунок власного і позикового капіталу, чисті - тільки за рахунок власного. Величину чистих активів можна визначити як різницю між вартістю активів і пасивів, що приймаються для цілей розрахунку.
3
До майна, яке приймається до розрахунку з метою визначення величини чистих активів, відносяться: - необоротні активи (підсумок I розділу бухгалтерського балансу); - оборотні активи, що відображаються в II розділі бухгалтерського балансу, за мінусом вартості витрат на викуп власних акцій, викуплених у акціонерів, і заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу.
4
До складу прийнятих до розрахунку пасивів включаються: - всі довгострокові зобов'язання; - короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами; - кредиторська заборгованість; - заборгованість перед засновниками; - резерви майбутніх витрат і інші короткострокові обязательства.Не включаються до розрахунку статті бухгалтерського балансу «Доходи майбутніх періодів» і «Цільові фінансування і надходження».