Як заповнювати заліковку.

Залікова книжка, в народі звана «заліковою книжкою», є документом, в якому відображається проходження студентом освітньої програми навчального закладу та його успішність за весь період навчання.
Інструкція
1
Залікова книжка видається кожному новоприбулому в стіни вузу. Відповідальність за її заповнення, як правило, покладається на студента, контроль за веденням залікової книжки виконує деканат. Заліковка видається під розпис, кожна отримана студентом книжка фіксується в журналі реєстрації, в якому їй присвоюється певний номер.
2
В заліковці відображаються результати всіх семестрових теоретичних і практичних випробувань, підсумки курсових робіт, практикумів, державних атестаційних іспитів і дипломної роботи.
3
Залікова книжка зберігається у студента або в деканаті залежно від порядку, встановленого в вузі. У другому випадку вона видається на руки за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії, а по її закінченні знову здається в деканат.
4
Заліковка повинна бути заповнена акуратно, кульковою ручкою чорного або синього кольору. У заліковій книжці не слід допускати підкреслення, закреслення, помарки і підчищення. Якщо все ж довелося внести зміни, вони обов'язково повинні бути завірені в деканаті.
5
Перший лист залікової книжки оформляється статистиком або діловодом факультету. На лівій його стороні наклеюється фотографія студента, ставиться його підпис і печатка навчального закладу. На правій стороні аркуша заповнюється номер заліковки, прізвище, ім'я, по батькові студента, найменування факультету, номер та найменування спеціальності, рік вступу, форма навчання, а також дата видачі книжки.
6
На кожному аркуші наступних сторінок в лівому верхньому куті проставляється рік навчання та прізвище і ініціали студента. В розділі «Теоретичний курс» викладачі вносять результати здачі іспитів, в розділі «Практичний курс» - курсових робіт та заліків. Графи даних розділів, що включають відомості про кількість годин, найменуванні дисципліни, результати іспиту чи заліку, заповнюються викладачем, які брали його.
7
Відомості про проходження навчальних, виробничих та переддипломної практик відображаються в розділі «Виробнича практика». У ньому вказуються дані про місце її проходження, в якості кого студент проходив практику, прізвище керівника, терміни практики, результат.
8
Результати складання державного атестаційного іспиту та захисту випускної кваліфікаційної роботи також відображаються у відповідних розділах. Вони заповнюються секретарем комісії і підписуються всіма її членами.