Як розрахувати рентабельність капіталу. виписати неповнолітніх дітей з квартири.

Аналіз рентабельності капіталу необхідний для адекватної оцінки можливого доходу при вкладенні коштів у підприємство. Від величини даного показника залежить інвестиційна привабливість і рівень дивідендів в організації при аналізі рентабельності визначають рентабельність власного, інвестованого, основного і оборотного капіталу.
Інструкція
1
Рентабельність власного капіталу - це відношення чистого прибутку підприємства до величині власних коштів. Даний показник відображає, скільки рублів прибутку припадає на один карбованець власного капіталу. Він показує віддачу від вкладень акціонерів підприємства з точки зору облікового прибутку. Це найбільш важливий показник для власників фірми, оскільки характеризує розмір отримуваного ними доходу, зокрема величину дивідендів.
2
Рентабельність інвестованого (загального) капіталу являє собою відношення величини прибутку до виплати податків і відсотків до суми позикового і власного капіталу. Даний показник характеризує прибутковість фірми для інвестування, як за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів.
3
Рентабельність інвестицій відображає ефективність використання коштів, які були вкладені в розвиток даної організації сторонніми учасниками. Вона визначається як прибуток до оподаткування, поділена на величину валюти балансу за мінусом короткострокових зобов'язань.
4
Рентабельність основного капіталу - це відношення балансового прибутку до середньої вартості основного капіталу. Аналогічним чином розраховується рентабельність оборотного капіталу. Рентабельність активів буде розраховуватися як сума даних коефіцієнтів або відношення балансового прибутку до сукупності активів підприємства.
5
Якщо зіставити рентабельність активів і рентабельність власного капіталу, то ми побачимо ступінь використання фірмою фінансових важелів (кредитів і позик) з метою підвищення прибутковості. Віддача власного капіталу зростає, якщо питома вага позикових коштів у загальному обсязі джерел формування активів збільшується.
6
Різниця між рентабельністю власне капіталу рентабельністю інвестованого капіталу називається ефектом фінансового важеля. Він являє собою приріст рентабельності власного капіталу, одержуване за рахунок використання позикових коштів.
Рентабельність власного капіталу - це найважливіший показник ефективності діяльності підприємства. Як і інші показники рентабельності, він є відносною величиною і визначає прибутковість акціонерного капіталу.
Інструкція
1
Показник рентабельності власного капіталу характеризує обсяг прибутку, який отримують власники підприємства на вкладений ними капітал. Він розраховується як відношення прибутку, що залишилася в розпорядженні компанії, помноженої на 100, до обсягу власного капіталу (III розділ балансу). Динаміка даного показника виляє на рівень котирувань акцій компанії і показує якість управління авансованих капіталом.
2
Якщо зіставити рентабельність власного капіталу з рівнем рентабельності активів, то можна визначить ефективність використання підприємством фінансових важелів (кредитів і позик). Віддача власного капіталу зростає, якщо питома вага позикових коштів в обсязі сформованих активів підвищується. Різниця між рентабельністю власного капіталу і рентабельністю сукупного капіталу - ефект фінансового важеля. Іншими словами, це збільшення рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів (кредиту).
3
При аналізі рентабельності власного капіталу використовують таке поняття як плече фінансового важеля. Воно являє собою питома вага залучених джерел фінансування в сумі засобів формування активів підприємства. Співвідношення джерел формування майна буде оптимальним, якщо забезпечується зростання рентабельності власного капіталу поряд з прийнятним розміром фінансового ризику.
4
Тому іноді організації доцільно використовувати позикові кошти (кредити), навіть якщо величина власного капіталу підприємства достатня для формування майна. Це пов'язано з тим, що ефект від використання залучених коштів, що виражається у зростанні рентабельності власного капіталу, може бути вище, ніж процентна ставка за користування цими коштами.