Як скласти агрегований баланс.

Агрегований баланс представляє собою укрупнену форму бухгалтерського балансу. Основним його відмінністю від стандартної форми звітності є перегрупування статей, їх об'єднання за однаковим економічним змістом.
Інструкція
1
Агрегований баланс більш зручний для читання, він дозволяє виділити важливі елементи, на основі яких аналізується фінансовий стан підприємства. На підставі агрегованого балансу розраховуються показники, що характеризують діяльність фірми - коефіцієнти ліквідності, фінансової стійкості, оборотності та ін.
2
При складанні агрегованого балансу необхідно дотримуватися основну структуру початкового балансу, тобто виділити постійні і поточні активи, власний і позиковий капітал, зберігається рівність активу і пасиву. Перетворення відбуваються всередині агрегованого балансу. Слід зазначити, чим більше укрупнені дані, тим менш якісний аналіз можна провести на їх основі.
3
В агрегованому балансі, як вже було зазначено, однакові за економічним змістом статті об'єднуються. Такі складові оборотних активів як сировину і матеріали, запаси і витрати, ПДВ по придбаних цінностей і витрати майбутніх періодів можна об'єднати в статтю «Виробничі запаси». Відвантажені товари та дебіторська заборгованість складатимуть «Рахунки до отримання», а грошові кошти на рахунках і в касі підприємства та короткострокові фінансові вкладення - «Кошти».
4
Для зручності аналізу власних коштів підприємства розділ «Капітал і резерви» підрозділяється на дві статті: «Статутний капітал» і «Накопичений капітал». Величина джерел, сформована за рахунок зароблених коштів фірми, оцінюється в другій статті. «Статутний капітал» - величина власних коштів, які утворюються в результаті формування статутного капіталу, емісії акцій, переоцінки основних засобів.
5
«Статутний капітал» об'єднує в себе акціонерний, додатковий капітал, фонди, утворені на підприємстві. «Накопичений капітал» - це кошти фонду накопичення, нерозподілений прибуток, цільові фінансування та надходження. З даної суми віднімається величина збитків.
6
Окремо в агрегованому балансі показується чистий оборотний капітал, який являє собою суму поточних активів, які фінансуються за рахунок інвестованого капіталу.