Як провести фінансовий аналіз підприємства.

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться метою оцінки його діяльності. Він передбачає розрахунок ряду показників, які відображають процес формування грошових коштів у господарюючого суб'єкта, напрями їх використання та ефективність.
Інструкція
1
Фінансовий аналіз є обов'язковим елементом фінансового менеджменту на підприємстві, економічних взаємин його з партнерами, банками, податковими органами. Він включає в себе розрахунок декількох груп показників: фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості та рентабельності.
2
Для визначення стійкості фінансового стану підприємства визначають зміни в структурі капіталу, джерела його формування та напрямки розміщення, ефективність і інтенсивність використання капіталу, платоспроможність і кредитоспроможність організації, запас її фінансової міцності.
3
При проведенні фінансового аналізу визначають абсолютні та відносні зміни показників балансу. Останні дають можливість порівняти їх із загальноприйнятими нормативами, щоб оцінити ризик банкрутства, з показниками інших підприємств, щоб виявити його сильні і слабкі сторони, місце на ринку, а також з аналогічними періодами попередніх років, щоб виявити тенденції розвитку фірми.
4
Проведення фінансового аналізу включає в себе кілька етапів. У першу чергу визначаються умови, цілі та завдання функціонування підприємства як системи, яка включає в себе 3 елементи: ресурси, виробничий процес і готову продукцію.
5
Потім проводиться відбір показників, які характеризують фінансову діяльність підприємства: фінансової стійкості (коефіцієнт фінансової стійкості, автономії, питома вага дебіторської заборгованості, позикових коштів), платоспроможності та ліквідності, ділової активності (коефіцієнт оборотності запасів, власних коштів і т. д.), рентабельності.
6
Після цього складається загальна схема системи, виділяються її головні компоненти, функції, взаємозв'язки, визначаються підрядні елементи, що дають якісні та кількісні характеристики. Потім отримують конкретні дані про роботу підприємства в числовому вираженні, оцінюють результати його діяльності, виявляють резерви для підвищення ефективності виробництва.
Проведення економічного аналізу виробництва є одним з найбільш важливих етапів у фінансовому житті компанії. Це допомагає виявити відхилення від заданих параметрів і факторів, що вплинули на ці зміни.
Інструкція
1
Зробіть аналіз продукції. У нього включіть дані про виробленого і випущеного в обіг (реалізованого) товару. Для цього використовуйте ряд коефіцієнтів, що характеризують виробничу діяльність організації в цілому. При цьому, як значення довжини виробничого циклу застосуєте показник внутрішньозаводського обороту: він дорівнює одиниці, якщо між різними підрозділами компанії відсутній передача напівфабрикатів з якогось одного технологічного відділу до іншого.
2
Порахуйте показник частки товарної продукції, вираженої у величині валової продукції (коефіцієнт товарності). Рівність даного показника одиниці свідчитиме про відсутність у розглянутій фірми незавершеного виробництва або про те, що залишки продукції на кінець періоду зовсім не змінилися в порівнянні з його початком.
3
Проаналізуйте склад товарної продукції. Для цих цілей використовуйте коефіцієнт готовності. Його значення може бути від 0 до одиниці, показуючи частина готової продукції. Якщо значення даного коефіцієнта неухильно зменшується протягом декількох періодів, то це буде свідчити про те, що частина напівфабрикатів продукції компанії в загальній кількості товарної продукції підвищується. У такому випадку керівникам підприємства необхідно задуматися про зміну системи виробленої продукції або навіть про перепрофілювання даного виробництва.
4
Складіть планові значення собівартості продукції. При цьому вони повинні включати в себе необхідні статті витрат на виробництво (матеріальні витрати, зарплату виробничих співробітників, витрати на проведення капітальних і поточних ремонтів, транспортні витрати, на охорону праці). Порівняйте суму планованих витрат на виробництво з фактичними показниками витрат.