Як розрахувати граничні витрати.

При підвищенні обсягів виробництва навантаження постійних витрат на одиницю продукції падає, і це веде до зниження собівартості. Однак на практиці дуже часто виникає ситуація, коли збільшення виробництва веде до зворотного ефекту. Це відбувається за рахунок фактора граничних витрат.
Інструкція
1
Задайте збільшення або зниження обсягів виробництва, тобто задайте зміна Q -? Q (дельта Q). Побудуйте цифровий ряд (в таблиці), задавши різні показники обсягів виробництва.
2
Визначте загальні витрати (ТСI) для кожного значення Q за формулою: ТСI = Qi * VC + PC. При цьому потрібно розуміти, що до розрахунку граничних витрат ви повинні розрахувати змінні (VC) і постійні (PC) витрати.
3
Визначте зміна загальних витрат у результаті збільшення або зниження виробництва, тобто визначте зміна ТС -? ТЗ. Для цього, скористайтеся формулою:? ТС = ТС2- ТС1, де: ТС1 = VC * Q1 + PC; ТС2 = VC * Q2 + PC; Q1 - обсяг виробництва до зміни, Q2 - обсяги виробництва після зміни, VC - змінні витрати на одиницю продукції, PC - постійні витрати періоду, необхідного для заданого обсягу виробництва, ТС1 - загальні витрати до зміни обсягу виробництва, ТС2 - загальні витрати після зміни обсягу виробництва.
4
Розділіть прирощення загальних витрат (? ТС) на прирощення обсягу виробництва (? Q) - ви отримаєте граничні витрати при виробництві додаткової одиниці продукції.
5
Побудуйте графік зміни граничних витрат при різних обсягах виробництва - це дасть візуальну картину математичної формули, що наочно продемонструє процес зміни витрат виробництва. Зверніть увагу на форму кривої МС на вашому графіку! Крива предельніх витрат МС наочно показує, що при всіх інших незмінних факторах, при збільшенні виробництва продукції зростають граничні витрати. З цього випливає, що неможливо нескінченно нарощувати обсяги виробництва, не змінюючи нічого в самому виробництві. Це призводить до необґрунтованого збільшення витрат і зниження очікуваного прибутку.
Корисна порада
Збільшення виробництва продукції проводите за рахунок використання інтенсивних методів підвищення ефективності: за рахунок модернізації виробництва, заміни обладнання, зміни технологій, навчання персоналу. Постійно підвищуйте рівень продуктивності праці.
Граничні витрати являють собою показник граничного аналізу у виробничій діяльності підприємства, визначені додаткові витрати, витрачені на виробництво кожної одиниці додаткової продукції. При цьому для кожного рівня виробництва є особливе, відмітне від інших значення цих витрат.
Інструкція
1
Приріст змінних витрат, який пов'язаний з випуском кожної додаткової одиниці продукції, тобто відношення приросту витрат до ними викликаному приросту продукції висловлює розмір змінних витрат. Тому його можна визначити за допомогою наступної формули: Змінні витрати = Приріст змінних витрат/Приріст обсягу виробництва.
2
Наприклад, якщо приріст обсягу продажів склав 1000 одиниць товару, а витрати фірми зросли на 8000 рублів, тоді граничні витрати будуть: 8000/1000 = 8 рублів - це означає, що кожна додаткова одиниця товару обходиться підприємству в додаткові 8 рублів.
3
У свою чергу, при зростанні обсягу виробництва, а також продажів витрати компанії можуть змінюватися: з уповільненням, з прискоренням або рівномірно.
4
Якщо витрати організації на закуповувані матеріали та сировину знижуються при збільшенні обсягу випуску продукції, то граничні витрати скорочуються з уповільненням.
5
Граничні витрати зростають при збільшенні обсягу виробництва з прискоренням. Ця ситуація може пояснюватися дією закону спадної віддачі або подорожчанням сировини, матеріалів або інших факторів, на які витрати відносяться до категорії змінних.
6
У разі рівномірного зміни граничних витрат, вони є постійною величиною і рівні змінних витрат, витраченим на одиницю товару.
7
Математично граничні витрати виступають як приватні певні похідні функції витрат по даному виду діяльності.
8
Низький граничний продукт позначає, що необхідно досить велика кількість додаткових ресурсів, щоб здійснювати виробництво більшого обсягу продукції. Це, в свою чергу, призводить до високих граничним витратам. Або навпаки.
9
Постійні виробничі витрати не можуть впливати на рівень граничних витрат за звітний період, вони визначаються тільки змінними витратами.