Як написати рецензію на наукову роботу.

Для представлення наукової роботи недостатньо одного лише доповіді. Потрібні ще й рецензії на роботу . Якщо вам випала роль рецензента, то покладається прочитати наданий автореферат чи саму роботу і скласти письмовий або усний відгук, в залежності про того, чи належить вам виступати на захист здобувача. Є загальноприйняті норми складання рецензії на наукову роботу .
Вам знадобиться
  • - копмьютер;
  • - вихідна стаття.
Інструкція
1
Напишіть заголовок для рецензії. Вкажіть назву роботи та ім'я її автора.
2
На початку відкликання згадайте про те, якій темі присвячена робота, в якій області автор проводив дослідження.
3
Приділіть увагу актуальності проблеми дослідження, новизні роботи та її практичної значущості. Зазвичай автор дослідження звертається до цього питання у введенні до роботи.
4
У наступному розділі приведіть короткий зміст роботи. Відзначте, чи всі необхідні розділи вона містить, які основні положення. Вкажіть кількість наочного матеріалу - схем, таблиць, діаграм, оцініть, в достатньому чи для розуміння дослідження обсязі вони представлені.
5
Після цього опишіть, яке загальне враження справила на вас робота, чи відповідає зміст поставленим задачам, яка якість викладу матеріалу.
6
Важливий розділ рецензії - недоліки роботи. Так як ідеальних робіт не існує, ви обов'язково знайдете, що можна в нього згадати. Зауваження можуть відноситися як до самого дослідженню, так і до змісту роботи, наявності в ній помилок. Важливо все ж, не так загострювати на цьому увагу, а наприкінці вказати, що дані зауваження не знижують рівня роботи, і що автору варто розглядати їх як побажань до подальших робіт.
7
Тепер переходите до висновків по частині роботи. Залежно від її типу, ви або висловлюєте побажання щодо виставляли оцінки (для дипломів та курсових робіт), або рекомендуєте привласнити здобувачеві шукану ступінь (для дисертацій). Ще раз згадайте про якість виконання роботи.
8
Не забудьте в кінці відкликання вказати відомості про себе - ім'я, вчений ступінь, посада, місце роботи. Також проставте підпис і дату. На рецензію необхідно буде проставити відповідні печатки і або передати її здобувачеві особисто, або відправити поштою.
У вищих навчальних закладах обов'язковими документами при здачі кваліфікаційної роботи є рецензія і відгук . Рецензія складається незалежним експертом, який оцінює актуальність, практичне застосування роботи фахівця. Відгук пише науковий керівник освітнього закладу і виявляє свою об'єктивну оцінку проекту.
Вам знадобиться
  • папір формату А4, документи студента, дипломна робота випускника, документи керівника проекту, документа рецензента, печатки організації та навчального закладу, ручка.
Інструкція
1
При написанні рецензії незалежний експерт вказує назва документа посередині листа формату А4. Впишіть тему кваліфікаційної роботи, прізвище, ім'я, по батькові працівника підприємства, що здійснює підвищення кваліфікації, відповідно до документа, що посвідчує особу.
2
Першим пунктом рецензії опишіть актуальність і новизну даної роботи фахівця. Другим пунктом розпишіть короткий зміст проекту, вкажіть кількість розділів кваліфікаційної роботи, назва кожного з них. Напишіть, наскільки громадянин розкрив обрану тему. Дайте свою оцінку по повноті зазначеної інформації.
3
Третій пункт зазвичай містить позитивні сторони кваліфікаційного проекту. Вкажіть, наскільки дана робота відрізняється від раніше написаних розроблених систем іншими фахівцями. Виділіть їх окремим абзацом.
4
Так як будь кваліфікаційний проект працівник пише для того, щоб надалі можливо було впровадження у виробництво, четвертим пунктом експерт виділяє практичну значимість даної роботи. Опишіть можливість застосування розробленої системи на конкретному підприємстві, рекомендації по впровадженню проекту в окрему галузь.
5
П'ятий пункт повинен містити недоліки кваліфікаційної роботи. Він є обов'язковим розділом. Вкажіть, які фактори не врахував фахівець в процесі написання проекту. Але намагайтеся об'єктивно оцінити розроблену систему. Недоліки повинні бути несуттєвими, в цілому не зіпсувати загального враження від проекту даного громадянина.
6
Поставте оцінку кваліфікаційного проекту, яка відповідає оцінці на бал вище, ніж насправді заслуговує розроблена система.
7
Вкажіть займану вами посаду, прізвище, ім'я, по батькові, поставте особистий підпис і завірте печаткою організації.
8
Відгук складається науковим керівником фахівця при написанні кваліфікаційного проекту. Об'єктивна оцінка кожного з розділів і всієї роботи в цілому відбувається за аналогією з рецензією. Тільки відмінність полягає в тому, що позитивні, негативні якості, практична значимість описуються з точки зору іншої людини.
9
Відгук підписує керівник випускної роботи із зазначенням займаної посади, прізвища, ініціалів.
10
У кожному з документів в кінці прописується, що даний громадянин заслуговує присвоєння кваліфікації, вказується називання професії, спеціальності працівника, підвищувального свою кваліфікацію.