Як розрахувати бухгалтерський прибуток. Як расчитать управлінський облік, фінансовий результат.

Бухгалтерська прибуток - це позитивний фінансовий результат, розрахований за даними бухгалтерського обліку підприємства/організації. Вона розраховується на підставі всіх господарських операцій за звітний період і включає оцінку стану статей бухгалтерського балансу. Прибуток є одним з найважливіших показників діяльності підприємства і одним з основних джерел самофінансування.
Інструкція
1
Визначте рівень всіх доходів фірми за період від усіх видів діяльності відповідно до вимог ПБО 9/99 «Доходи організації». При цьому доходи від різних видів діяльності відображаються за дебетом відповідних рахунків.
2
Визначте витрати фірми за період відповідно до вимог ПБО 10/99 «Витрати організації».
3
Визначте прибуток від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Для цього сформований залишок за кредитом рахунку 90 «Продажі» кореспондує з дебетом 99 рахунку «Прибуток». Позареалізаційні доходи і витрати відображаються на 91 рахунку, при цьому, доходи - по кредиту рахунку, а втрати/витрати - по дебету. Рахунок 90 має таку структуру. За дебетом даного рахунка відображається собівартість продукції, робіт, послуг, реалізованих в періоді, ПДВ на цю реалізацію, акцизи. За кредитом рахунку відображаються доходи від реалізації з урахуванням ПДВ на доходи від реалізації.
4
Відобразіть операції по рахунку 99 «Прибутки та збитки», використовуючи кумулятивний принцип - наростаючим підсумком з початку року. При цьому за кредитом рахунка відображаються доходи, за дебетом - витрати і збитки. Зіставте результат оборотів по дебету і по кредиту рахунку 99. Перевищення дебету над кредитом, дає фінансовий результат у формі збитку. Перевищення кредитового сальдо над дебетовим - прибуток . Структура рахунок 99 виглядає наступним чином. За дебетом 99 рахунка відображається балансова вартість матеріальних активів та основних засобів, позареалізаційні витрати, операційні витрати, ПДВ. По кредиту відобразіть доходи від іншої реалізації та основних засобів, позареалізаційні доходи, операційні доходи. При цьому врахуйте, що фінансовий результат від іншої реалізації та позареалізаційних операцій визначається спочатку на рахунках 90 і 91, а потім вже переноситься на рахунок 99. А фінансовий результат від операційної діяльності безпосередньо кореспондує з 99 рахунком.
5
Відобразіть облік прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства по Кредиту 84 рахунки.