Як скласти матеріальний звіт.

Матеріальний звіт - це документ, який відображає рух матеріальних ресурсів підприємства протягом періоду (місяця, кварталу, року) і показує залишки МТР на початок і кінець періоду. Складання матеріального звіт а входить в обов'язок матеріально відповідальних осіб (МВО). Матеріальні звіт и складаються МВО-ами в перших числах місяця, наступного за звіт вим, і здаються в бухгалтерію підприємства. Як скласти матеріальний звіт ?
Інструкція
1
Отримайте в бухгалтерії підприємства інструкцію про складання матеріального звіт а, або Наказ «Про облікову політику», де має бути вказаний порядок обліку матеріальних ресурсів, їх групування, формування середніх цін, порядок приходу і списання.
2
Виведіть залишки матеріальних ресурсів на початок місяця. Ці дані ви можете отримати в бухгалтерії підприємства. Якщо вони відсутні, проведіть інвентаризацію. У цьому випадку датою початку період для матеріального звіт а стане дата проведення інвентаризації. Залишки повинні бути відображені не тільки в кількісній, а й у вартісній формі. Відобразіть залишки матеріальних ресурсів на початок періоду в рядках звіт а.
3
Відобразіть в матеріальному звіт е всі ресурси, які ви отримували протягом звіт ного періоду. Цю операцію проведіть на підставі первинних документів: накладних, вимог, заявок і т.д. Відображення в звіт е проводите не тільки в кількісному/натуральному вираженні, але й у вартісному. Для цього в звіт е передбачте графу «Ціна/собівартість». Враховуйте однакові ресурси з різною ціною/собівартістю надходження окремо, відображаючи їх в різних рядках звіт а.
4
Відобразіть в матеріальному звіт е всі ресурси, які були вами видані/відпущені в звіт ном періоді. Цю операцію теж проведіть на підставі відповідних первинних документів: чеків, вимог на відпустку/відвантаження, накладних, заявок - тих документів, які встановлені для даного виду операцій на вашому підприємстві. Відображення витрат матеріальних ресурсів проводите в розрізі споживачів. Для цього, передбачте по вертикалі колонки
5
Проведіть розрахунок залишків матеріальних ресурсів на кінцеву дату періоду. Для цього використовуйте формулу: Залишок на кінець періоду = Залишок на початок періоду + прихід за період - Витрата за період. Відобразіть розраховані залишки в матеріальному звіт е. Поведіть звірку з суміжними цехами (внутрішнє переміщення) і з бухгалтерією підприємства. Здайте звіт в бухгалтерію.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=ZjNoVi-WU_0
Єдиної суворої форми для написання звіту не існує. Кожна організація у міру накопичення досвіду виробляє внутрішні правила і вимоги до нього. Якщо ж вам вперше належить написати звіт, постарайтеся, щоб він був змістовним і логічним.
Інструкція
1
Визначте форму звітності. Звіт може бути текстовим і статистичними. У першому інформація представляється у вигляді зв'язного розповіді, яке при необхідності доповнюється таблицями, графіками та іншими ілюстраціями. У статистичному звіті все навпаки: цифрові показники і схеми супроводжуються короткими текстовими поясненнями.
2
Позначте часові рамки. Звіт можна написати про роботу за тиждень, місяць, квартал, рік. Але часом необхідно відзвітувати про конкретний заході, на організацію та проведення якого витрачено кілька днів. У будь-якому випадку відомості про терміни потрібно вказати в заголовку звіту, наприклад: «Звіт про роботу відділу у другому кварталі 2011 року» або «Звіт про проведення семінару з діловодства 23-25 січня 2011 року».
3
Розробіть структуру звіту. Першим розділом зробіть «Вступ», в якому ви коротко опишіть цілі, що стояли перед вами, методи і результат їх досягнення.
4
Далі виділіть невеликі розділи, що відображають повністю виконану роботу: підготовку, етапи реалізації проекту, досягнуті позитивні результати, що виникли складності і варіанти їх усунення. Особливу увагу приділіть фінансової частини. Її потрібно виділити в окремий розділ і докладно розписати відповідно до вимог бухгалтерії організації.
5
Пишіть коротко і по суті. Не думайте, що великий обсяг звіту підкреслить його значимість. Навпаки, начальник оцінить вашу здатність висловлювати думки в стислій формі, чітко і грамотно.
6
Доповніть основну частину звіту додатками, які підтверджують описані вами факти. Це можуть бути рахунки та інші бухгалтерські документи, копії вдячних листів, публікації про захід в періодичних виданнях і т.д.
7
Завершіть звіт розділом «Висновок». Тут ви сформулюєте ті висновки і пропозиції, які виникли після завершення роботи і можуть бути корисні для організації в майбутньому.
8
Надрукуйте звіт на аркушах формату А4. Не використовуйте химерні шрифти і розмір символів нижче 12. Пронумеруйте сторінки. При великому обсязі звіту надрукуйте на окремому аркуші зміст, яке допоможе швидше зорієнтуватися в тексті. Оформіть титульний лист і помістіть звіт в папку.