Як розрахувати коефіцієнт платоспроможності.

Платоспроможність підприємства являє собою його можливість своєчасно розраховуватися за взятими на себе зобов'язаннями та боргами в поточний момент часу, причому як по короткострокових, так і довгострокових. При аналізі платоспроможності активи розглядаються як забезпечення боргів фірми, тобто майно, після реалізації якого вона розплатиться за своїми зобов'язаннями.
Інструкція
1
Говорячи про платоспроможності організації, мають на увазі її ліквідність, тобто можливість реалізації активів фірми і погашення боргів. Це більш широке і вірне уявлення платоспроможності . У більш вузькому сенсі платоспроможність - це наявність у підприємства грошових коштів, достатніх для того, щоб погасити поточну кредиторську заборгованість найближчим часом.
2
При аналізі платоспроможності підприємства розраховуються три основних коефіцієнта. Перший з них - коефіцієнт поточної платоспроможності - дозволяє оцінити можливість організації погашати свої борги і показує, скільки оборотних коштів припадає на один рубль короткострокових зобов'язань. Нормативне значення для даного коефіцієнта - 2. Значення коефіцієнта нижче встановленого нормативу свідчить про наявність ризику невчасного розрахунку підприємства з погашення поточних зобов'язань.
3
Коефіцієнт швидкої платоспроможності визначається як відношення суми дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень і грошових коштів до короткострокових зобов'язань фірми. Тобто при розрахунку даного коефіцієнта з величини активів підприємства віднімаються запаси. І це цілком логічно: вони не тільки мають меншу ліквідність, але й у випадку швидкої їх реалізації ціна продажу може бути нижче вартості їх виготовлення або придбання. Орієнтовне значення для даного коефіцієнта - 1.
4
Найбільш жорстким критерієм платоспроможності підприємства є коефіцієнт абсолютної платоспроможності . Він розраховується як відношення грошових коштів до короткострокових зобов'язань фірми і показує, яка частина боргів може бути погашена негайно за рахунок наявних грошових коштів. Нормативне значення для цього коефіцієнта становить 0,25.