Як розрахувати амортизацію основних засобів.

Майно, прийняте до бухгалтерського обліку на підприємстві, підлягає амортизації. Виняток становить неамортізіруемого майно, до якого належать об'єкти природокористування, незавершене будівництво, оборотні кошти та ін. Існує декілька способів розрахунку амортизації. В основі кожного з них лежить термін корисного використання об'єктів.
Інструкція
1
Строк корисного використання визначається відповідно до класифікації основних засобів. У ній все майно поділено на 10 груп. У кожній з них встановлено свій термін корисного використання, тобто період, протягом якого майно здатне приносити дохід підприємству і служити цілям його діяльності.
2
Амортизація може розраховуватися лінійним способом. В цьому випадку річну її суму визначають, виходячи з первісної вартості об'єкта основних засобів і норми амортизації, розрахованої на підставі строку корисного використання. Припустимо, організацією був придбаний об'єкт основних засобів вартістю 100 000 руб. Термін його корисного використання 5 років, значить норма амортизації 20%. Тому річна сума амортизації становитиме 20 000 руб. (100 000 * 20%).
3
При розрахунку амортизації способом зменшуваного залишку річну її суму визначають, виходячи із залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного періоду, норми амортизації і коефіцієнта прискорення. Останній встановлюється законодавством по кожному з видів майна. Наприклад, підприємство придбало обладнання вартістю 100 000 руб. Строк корисного використання 5 років. Норма амортизації 20%, але вона буде збільшена до 40%, оскільки коефіцієнт прискорення дорівнює 2. Тому за перший рік експлуатації обладнання амортизація становитиме 40 000 руб. У другій рік вона складе 40% від залишкової, тобто 24 000 крб. (60 000 * 40%) і т.д.
4
Ще один спосіб розрахунку амортизації - за сумою числі років терміну корисного використання. В цьому випадку сума амортизації за рік визначається, виходячи з первісної вартості майна та співвідношення, в чисельнику якого буде число років, що залишається до кінця дії об'єкта, а знаменнику - сума чисел років. Наприклад, підприємство придбало майно вартістю 100 000 руб. Строк корисного використання його 5 років. Сума чисел років буде складати 15 (5 + 4 + 3 + 2 + 1). Відповідно за перший рік амортизація складе 33 333,33 руб. (100 000 * 5/15), другого року 26 666,67 руб. (100 000 * 4/15) і т.д.
5
При способі розрахунку амортизації пропорційно обсягу виробленої продукції нарахування здійснюється, виходячи з натуральних показників і співвідношення передбачуваного обсягу виробленої продукції за термін корисного використання. Наприклад, підприємство придбало автомобіль вартістю 200 000 руб. Передбачуваний пробіг за весь період корисного використання 500 тис. Км. За перший рік автомобіль проїхав 10 тис. Км. Отже, річна сума амортизації становитиме 4000 руб. (10/500 * 200 000).
Основний засіб - це майно підприємства, яке служить засобом для виготовлення продукції або виконання будь-яких робіт (послуг). В бухгалтерському обліку нараховується амортизація, тобто списується початкова сума цих активів. Таким чином, списується сума зносу.
Інструкція
1
Амортизація може нараховуватися різними способами. Один з них - лінійний. Це спосіб передбачає списання однакові суми протягом часу використання основного засобу. Наприклад, придбаний комп'ютер, строк корисного використання якого дорівнює 24 місяці. Первісна вартість становить 20000 рублів. Таким чином, величина амортизаційних відрахувань дорівнює 20000/24 = 833,33 рублів щомісяця.
2
Існує також спосіб зменшується залишку. Згідно з наказом керівника сума амортизації в перший рік буде значно вище, ніж у наступні роки, тобто амортизаційні відрахування будуть послідовно зменшуватися. Наприклад, керівник вказав норму амортизації 30%. Таким чином, в перший рік 20000 * 30/100 = 6000 - сума амортизації, у другому році - 6000 * 30/100 = 1800. Сума амортизації за весь термін використання складе 7800. Слід зауважити, що даний метод не передбачає залишкову вартість рівну нулю.
3
Ще один спосіб амортизації - списання вартості за кількістю років терміну корисного використання. Такий метод вважається прискореним. В цьому випадку початкова вартість списується згідно часткам залишилися років корисної дії. Наприклад, придбано основний засіб терміном корисного використання 3 роки. Сума покупки склала 15000 рублів. Таким чином, кількість річних чисел дорівнює 3 + 2 + 1 = 6. Амортизація в перший рік дорівнює 15000 * 3/6 = 7500 рублів, у другий рік - 15 000 * 2/6 = 5000 рублів, в третій рік - 15 000 * 1/6 = 2500 рублів. Сума амортизації за весь термін складе 15000 рублів.
4
Існує і такий спосіб амортизації, який застосовується лише для тих об'єктів, які учувствуют у виробництві продукції. Він називається спосіб списання суми пропорційно обсягу випущених виробів. Наприклад, куплений верстат за 80000 рублів. Відповідно до технічних умов на ньому можна справити 40000 одиниць продукції. Таким чином, амортизація за одне вироблене виріб становить 2 рубля. У перший рік на даному основному засобі було вироблено 15000 одиниць продукції, амортизація в цьому випадку буде дорівнює 15000 * 2 = 30000 рублів. У другій рік 13000 одиниць, сума амортизаційних відрахувань дорівнює 26000 рублів.
5
Облік амортизаційних відрахувань ведеться на рахунку 02 «Амортизація основних засобів» в кореспонденції з рахунками 20 «Основне виробництво» (при нарахуванні суми зносу на початок періоду), 44 «Витрати на продаж» (при нарахуванні амортизації ОС), 91 «Інші витрати та доходи».
6
При експлуатації активи організації зношуються і потрібне проведення монтажу. Ремонт проводиться за рахунок витрат виробництва. Необхідно скласти такі проводки: Д20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати» та інші і К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (нарахована сума ремонту), Д19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» К60 (сума ПДВ).
Зверніть увагу
Нарахування амортизації здійснюється тільки в період корисного використання основного засобу, який визначається при прийомі даного активу.