Як визначити ефективність проекту.

Говорячи про підприємство, що займається інвестиційними проектами і бажає перевірити фінансову спроможність при їх первинному відборі, необхідно визначити які способи управління проектом є найбільш ефективними.
Вам знадобиться
  • - Готовий бізнес-проект;
  • - навички аналізу та менеджменту.
Інструкція
1
Скористайтеся методом умовного виділення. Його найкраще застосовувати тоді, коли проект відокремлений від підприємства фізично і розглядається як незалежний. Для цього проект, який стає частиною підприємства, представляють умовно в якості окремої юридичної особи зі своїми пасивами і активами, витратами і виручкою. Завдяки даному методу можна оцінити ефективність бізнесу та його фінансову спроможність. Відкритим при цьому залишається питання про фінансовий стан підприємства, яке здійснює проект.
2
Застосуйте метод аналізу змін. Тут аналізуються тільки збільшення (зміни), які вносяться проект в дані по діяльності підприємства. Метод стає особливо зручним, коли суттю проекту є модернізація або розширення поточного виробництва. Причому метою проекту може бути як зростання виручки (від збільшення якості продукції або обсягів), так і зменшення поточних витрат. Завданням є порівняння приросту чистих доходів підприємства з інвестиціями, які потрібні для забезпечення даного приросту.
3
Подумайте про необхідність проведення методу об'єднання. Він полягає в аналізі фінансової спроможності фірми, що здійснює проект, і не зачіпає його ефективність. Особливо зручно застосовувати метод, коли проект по масштабу зіставимо з масштабом діючого виробництва. За рахунок даного методу можна побудувати фінансовий план підприємства, яке здійснює інвестиційний проект.
4
Скористайтеся методом накладання. Щоб оцінити ним проект, спочатку розгляньте його окремо (методом умовного виділення), проаналізуйте його економічну ефективність і фінансову спроможність, потім підготуйте фінансовий план самого підприємства без проекту, і вже на рівні фінансової звітності сумістите результати по справжньої діяльності підприємства і самому проекту.
Сутність оцінки інвестиційного проекту полягає в адекватному визначенні сьогоднішніх витрат і майбутніх надходжень. Для аналізу ефективності вкладень застосовується система показників. Але необхідно враховувати, що рішення про інвестування застосовується зараз, а значить, показники проекту слід розраховувати з урахуванням зниження цінності грошей в майбутньому.
Інструкція
1
Для того щоб оцінити інвестиційний проект, вам необхідно знати ставку дисконтування. Вона являє собою ставку, по якій майбутні грошові надходження приводяться до поточної вартості. Ставка дисконтування розраховується як сума темпу інфляції, мінімальної реальної норми прибутку, яку бажає отримати інвестор, а також рівня ризику вкладень в проект.
2
Одним з критеріїв, що відбивають ефективність інвестиційного проекту, є чиста приведена вартість (NPV). Для її розрахунку використовуйте наступну формулу: NPV =? (Рi/(1 + r) ^ i) - I, гдеP - чистий грошовий потік для кожного періоду; r - ставка дисконтування; I - початкові інвестиції, i - кількість періодів надходження грошових коштів .Якщо даний показник приймає позитивне значення, проект приймається, оскільки вкладення окупляться і принесуть інвестору прибуток. Критерій чистої приведеної вартості використовується в якості основного, оскільки NPV різних проектів можна підсумовувати.
3
При аналізі інвестиційного проекту вам також слід розрахувати внутрішню норму прибутковості (IRR). Вона являє собою таке значення коефіцієнта дисконтування, при якому критерій NPV дорівнює нулю. Економічний сенс даного розрахунку полягає в тому, що внутрішня норма прибутковості показує рівень витрат, пов'язаних з даним проектом, який може допустити інвестор. Наприклад, якщо проект фінансується за рахунок кредиту, то норма прибутковості відображає верхню межу процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим. Таким чином, якщо IRR вище ціни джерела капіталу, необхідного для реалізації проекту, то його слід прийняти, якщо нижче - відкинути. Якщо критерій IRR дорівнює відносній ціні джерела фінансування, то це означає, що проект не є ні прибутковим, ні збитковим. Іншими словами, внутрішня норма прибутковості - це прикордонний показник: якщо відносна ціна капіталу перевищує його величину, то в результаті реалізації проекту неможливо буде забезпечити повернення вкладень та їх віддачу.
4
Крім того, для оцінки ефективності інвестицій ви можете використовувати індекс рентабельності (IR). Він розраховується наступним чином: IR =? (Рi/(1 + r) ^ i)/I. Даний критерій є наслідком методу чистої приведеної вартості. Якщо індекс рентабельності перевищує 1, проект є ефективним, вкладення принесуть інвестору дохід, якщо нижче 1 - збитковим. Якщо IR = 1, то вкладення в проект окупляться, але прибутку не принесуть. На відміну від чистої приведеної вартості даний показник є відносним. Він може бути використаний для оцінки проектів, що мають однакові NPV.