Як скласти баланс на початок періоду. з чого почати складання балансу.

Джерелом інформації про фінансовий та майновий стан організації є бухгалтерський баланс, який складається з активів і пасивів. В активі відбивається майно, що належить підприємству: грошові кошти, основні засоби, запаси та ін. У пасиві відображаються дані про джерела формування активів: зовнішні зобов'язання, власний капітал, залучені кошти та ін.
Вам знадобиться
  • Оборотно-сальдова відомість і попередній баланс.
Інструкція
1
У балансі завжди відбивається достовірна і повна інформація, тому перш ніж почати складати баланс потрібно провести реформацію балансу, інвентаризацію зобов'язань і майна організації. А також перевірити, чи правильно відображені обороти в аналітичному і синтетичному обліку, чи відображені всі господарські операції. Баланс на початок періоду заповнюється у відповідність із залишками на рахунках, які були сформовані на кінець попереднього періоду.
2
Показники на початок і кінець періоду повинні бути порівняні. У разі якщо змінилися законодавчі норми за минулий період або облікова політика компанії, можуть виникнути розбіжності. Тоді необхідно відкоригувати дані на початок періоду, виходячи з умов, що вступили в дію в поточному році.
3
Баланс показує зміни майнового стану організації за який-небудь проміжок часу. Для того щоб скласти баланс потрібно визначити, чи виділяти як окрему класифікацію короткострокові і довгострокові активи, зобов'язання в самому балансі. Роздільна класифікація дозволить відокремити постійно циркулюють чисті активи від довгострокових активів організації. Дані про термін погашення зобов'язань і активів дасть можливість оцінити ліквідність і платоспроможність підприємства.
4
Перед складанням балансу необхідно зробити на початок періоду пробні баланси, грунтуючись на оборотно-сальдової відомості. Потім внести коригувальні проведення, привести всі рахунки у відповідність до стандартів фінансової звітності. Лінійні статті балансу формуються внаслідок обробки безлічі господарських операцій, які об'єднуються в групи по характеру і функціям. Кожна стаття подається окремо, малоістотні суми об'єднуються з аналогічними сумами і не вносяться в баланс окремо. Порядок розташування і назва статей можуть змінюватися відповідно до особливостей господарських операцій компанії і характером діяльності. До балансу необхідно зробити примітки, в яких розкриваються підкласи кожної лінійної статті.
Зверніть увагу
Інформація кожній окремій статті балансу є суттєвою, якщо її розкриття може впливати на економічне рішення користувача, який приймається на основі фінансової звітності.
Корисна порада
Якщо організація вважає за краще не виділяти короткострокові і довгострокові активи в окрему класифікацію балансу, то їх необхідно представити в порядку ліквідності.