Як розрахувати рентабельність проекту.

Першим етапом життєвого циклу будь-якого підприємства є розробка проекту. Всі підприємства створюються, щоб приносити своїм засновникам прибуток, тобто бути рентабельними. Тому важливість розрахунку показника рентабельності планованого підприємства, є найважливішим кроком при складанні проекту. На показник рентабельності звертають увагу інвестори при підготовці рішення про вкладення грошових коштів в проект.
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - комп'ютер;
  • - первинна документація.
Інструкція
1
Розрахуйте плановий обсяг виробництва і реалізації продукції, що випускається на проектному підприємстві. Проведіть маркетингове дослідження. Це дуже важливий і відповідальний крок, який допоможе вам визначити параметри попиту і пропозиції на даний товар і його аналоги, а також конкурентну ціну на ринку. В умовах конкурентного ринку, початок виробництва продукції без проведення точного і якісного маркетингового дослідження, може привести до непередбачених фінансових проблем, або навіть до повного банкрутства. Визначившись з кількістю реалізованої продукції, а також з конкурентною ціною, можна розрахувати проектний розмір валового доходу від реалізації даного виду продукції.
2
Розрахуйте валові витрати на виробництво продукції. До валових витрат відносяться: собівартість продукції і витрати на її реалізацію. Собівартість випуску продукції - це сумарна величина всіх витрат підприємства, пов'язаних з випуском даного виду продукції. До цих витрат відносяться: оплата праці основних виробничих працівників, витрати на проведення капітальних і поточних ремонтів устаткування, транспортні витрати, витрати на охорону праці та пожежну безпеку, інші адміністративні витрати і т.д.
3
Визначте величину показника валового прибутку. Валовий прибуток - це різниця між валовим доходом від реалізації продукції та валовими витратами підприємства, пов'язаними з виробництвом цієї продукції. Якщо відомі суми показників валового прибутку і валових витрат, можна розрахувати показник рентабельності майбутнього підприємства. Рентабельність проекту розраховується як частка від ділення валового прибутку на валові витрати. Зазвичай, середньо допустима норма показника рентабельності виробництва продукції коливається в межах 5-15%.
Норма рентабельності , або внутрішня норма прибутковості, - це норма прибутку, породжена інвестицією. Це та ставка дисконтування, при якій чиста поточна вартість інвестицій дорівнює нулю або при якій чисті інвестиційні надходження дорівнюють інвестиційним витратам на проект.
Інструкція
1
Для того щоб визначити норму рентабельності інвестицій, необхідно вирішити наступне рівняння:? (СFM/(1 + IRR ^ m) = I, де: - СFM - вхідний грошовий потік в період m; - IRR - внутрішня норма прибутковості (норма рентабельності інвестицій); - I - величина інвестицій.
2
Зміст даного показника полягає в тому, що він показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути витрачені на даний проект. Наприклад, якщо проект повністю фінансується за рахунок банківського кредиту, то значення IRR показує верхню межу процентної ставки по ньому. Якщо значення процентної ставки буде вище знайденого значення, проект буде вважатися збитковим.
3
Знаючи величину норми рентабельності , можна прийняти рішення про прийнятність інвестиційного проекту. Якщо отримане значення IRR вище або дорівнює вартості капіталу, то проект приймається, якщо менше вартості капіталу - проект відхиляється. Таким чином, норма рентабельності є «прикордонним» показником »: якщо величина вкладених інвестицій вище внутрішньої норми прибутковості, то в результаті реалізації проекту неможливо забезпечити повернення грошей та їх віддачу, а значить, проект необхідно відхилити.
4
Основне гідність даного показника полягає в тому, що крім визначення рівня рентабельності інвестицій він дозволяє зіставляти проекти різного масштабу і різної тривалості. Адже норма рентабельності розраховується у відсотках, а відносні величини легше піддаються інтерпретації. До того ж даний показник дає можливість визначити поріг безпеки для проекту.
5
Однак врахуйте, що розглянутий показник має і деякі недоліки. По-перше, це нереалістичне припущення про ставку реінвестування, оскільки він припускає реінвестування одержуваних доходів за ставкою IRR, що в реальній практиці рідко здійсненно. По-друге, можливе отримання декількох значень IRR в разі, коли відбувається чергування грошових припливів і відтоків. Крім того, даний показник дуже чутливий до структури потоку платежів і не завжди дозволяє оцінити взаємовиключні проекти.