Як розрахувати прибутковість.

В умовах ринкової економіки прибуток є основним показником, що дозволяє оцінити господарську діяльність підприємства. Вона акумулює всі доходи, витрати і узагальнює результат роботи організації.
Інструкція
1
Для того щоб оцінити діяльність підприємства і зіставити отримані результати з роботою інших підприємств або з минулими періодами його діяльності, використовуються показники прибутковості. Прибутковість - це здатність компанії приносити прибуток. Вона може визначатися як співвідношення доходу і інвестованого капіталу або як відношенні прибутку до загального обсягу продажів. В останньому випадку мова йде про більш вузькому понятті, яке також характеризує прибутковість, - рентабельності.
2
Для оцінки прибутковості використовується ряд коефіцієнтів. Коефіцієнт валового прибутку визначається як відношення прибутку підприємства до виручки від реалізації. Валовий прибуток в даному випадку розраховується як різниця між виручкою і собівартістю реалізованої продукції. Для оцінки роботи підприємства даний показник розраховується в динаміці або порівнюється з показниками підприємств аналогічної галузі.
3
Коефіцієнт чистого прибутку, або коефіцієнт прибутковості, розраховується як відношення чистого прибутку до виручки підприємства від реалізації продукції. При цьому під чистим прибутком розуміється прибуток, що залишається у організації після сплати податків, але до виплати дивідендів по звичайним і привілейованим акціям. Високі значення даного коефіцієнта свідчать про сприятливу кон'юнктуру ринку для підприємства і про ефективне використання наявних на підприємстві ресурсів, як матеріальних, так і фінансових.
4
Ще одним показником, що характеризує прибутковість організації, є коефіцієнт утримання. Він розраховується як відношення прибутку, спрямованої на розвиток бізнесу, до чистого прибутку. Якщо даний коефіцієнт приймає значення від 0,8 до 1,0, то це є свідченням того, що підприємство прагне заробити шляхом реінвестування.
Кінцева мета роботи будь-якої комерційної фірми - одержання доходу. Прибуток в загальному випадку являє собою перевищення доходів над видатками. Іншими словами, це та частина виручки, яка залишається після покриття витрат і використовується для збільшення основного капіталу.
Інструкція
1
Прибуток фірми - це позитивна фінансова різниця, яка залишається в її розпорядженні після покриття виробничих витрат, погашення боргових зобов'язань і виплати дивідендів засновникам та акціонерам. Це надлишок доходу, який йде на додаток до основного капіталу і вкладається в подальший розвиток компанії.
2
В звітної фінансової документації під розрахунковою величиною прибутку фірми мається на увазі валовий прибуток, який дорівнює різниці між чистим доходом і собівартістю готової продукції: ВП = ЧД - СП.
3
Валовий дохід дорівнює сумі виручки від реалізації продукції. Чистий дохід розраховується вирахуванням із цієї величини вартості всіх товарів, повернутих споживачами, а також знижок, наданих покупцям за спеціальними акціям або дисконтним програмам.
4
Собівартість готової продукції включає в себе вартість закупівлі і доставки устаткування і сировинних матеріалів, оплату праці працівникам фірми та інші витрати, супутні виробництва та просування товару на ринок.
5
Для оцінки ефективності підприємницької діяльності фірми приймається показник чистого прибутку. Ця величина дорівнює різниці між валовим прибутком і сумою сплачених податків та інших обов'язкових виплат в державні органи (штрафів, акцизів, оплати сертифікатів, дозволів і пр.). Розрізняють також поняття бухгалтерської та економічного прибутку.
6
Бухгалтерський прибуток фірми - це сукупність доходів, розрахована за даними бухгалтерського балансу. Цей показник враховує тільки ті фінансові операції, за якими були здійснені офіційні бухгалтерські проводки між відповідними рахунками. У цьому виді прибутку не враховується величина упущеної вигоди (альтернативна вартість товару або послуги).
7
Економічна прибуток виходить з бухгалтерської шляхом вирахування суми додаткових витрат, наприклад, виплати премій працівникам, альтернативної вартості. Показник економічного прибутку може служити для оцінки ефективності використання матеріальних активів фірми, забезпечує більш детальне уявлення про відносини між реально витраченими коштами і отриманим фінансовим результатом.