Як оформити контрольну.

Контрольна робота є основним способом перевірки знань студента або школяра. Вона відноситься до індивідуальних завдань і становить самостійний вид письмової роботи.
Інструкція
1
Виконання контрольної роботи має на увазі роботу з різними джерелами інформації: нормативно-правовою базою, науковими виданнями, навчальними посібниками. Процес виконання контрольної роботи є засобом самоорганізації, служить основою засвоєння навчального матеріалу.
2
Правила оформлення контрольної роботи зазвичай не відрізняються в тому чи іншому навчальному закладі. Зазвичай вона складається з декількох частин: титульний аркуш, зміст (зміст), вступ, основна частина, висновок (висновки), список використаної літератури та додатку.
3
Титульний аркуш є першим аркушем контрольної роботи. На ньому, як правило, вказується найменування дисципліни, номер варіанта, найменування факультету та спеціальності, прізвище, ім'я, по батькові студента, дата виконання.
4
У розділі «Зміст» вказуються заголовки розділів, підрозділів, граф або параграфів і відповідні їм сторінки.
5
У вступі розглядається актуальність теми, мети і завдання виконання роботи, методи дослідження та об'єкт.
6
Основна частина контрольної роботи містить кілька розділів. В них розглядається тема роботи з різних аспектів і точок зору. Текст контрольної ілюструється графіками, малюнками, таблицями. На використовувані джерела робляться посилання відповідно до «Списком використаної літератури».
7
Завершується контрольна робота висновками, що випливають із проведеного дослідження. В кінці роботи ставиться дата і підпис автора.
8
Обсяг готової роботи повинен становити 10-15 аркушів машинописного тексту на аркушах формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервалу. На сторінках необхідно залишити поля для відміток перевіряючого, а самі сторінки потрібно пронумерувати. Титульний лист при цьому не нумерується, починати нумерацію слід з аркуша «Зміст».