Як скласти методичні рекомендації. Як не давати рекомендації.

В навчальному процесі чи трудової діяльності досить часто доводиться використовувати методичні рекомендації . Цей документ регламентує певний порядок виконання будь-якої роботи. Це набір і послідовність дій і правил, вироблених на основі позитивного досвіду, необхідних для успішного виконання цієї роботи.
Інструкція
1
Для будь-яких методичних рекомендацій існує певна структура, якої мають дотримуватися автори. Вона в будь-якому випадку повинна містити титульний лист, відомості про автора або колективі авторів (посади, кваліфікаційні категорії, вчені ступені), коротку анотацію, вступ, основну частину, список рекомендованої літератури і додатки, якщо вони є.
2
На титульному аркуші вкажіть назву установи, прізвище та ініціали автора (авторів), назва, яка має починатися словами: «Методичні рекомендації по», назва міста, рік складання.
3
У короткій анотації, яка наводиться верху на другому аркуші, напишіть суть розглянутих питань, призначення даних методичних рекомендацій, вкажіть джерела позитивного досвіду, який ліг в основу їх розробки і перерахуйте сфери їх можливого застосування. Внизу другого листа помістіть відомості про автора або авторів.
4
У вступі дайте обґрунтування необхідності складання даних методичних рекомендацій, короткий аналіз стану справ з даного в них питання, охарактеризуйте значимість розробки, перерахуйте, де і кому вони можуть бути корисні в практичній роботі. Визначте цілі і дайте короткий опис очікуваних результатів від використання даного документа. Обґрунтуйте його особливості та новизну в порівнянні з іншими подібними документами, розробленими в даній області.
5
В основній частині рекомендацій опишіть поетапний порядок, алгоритм, форми і методи виконання даного процесу. Дайте поради щодо вирішення супутніх питань, а також рекомендації з матеріально-технічного, фінансового, кадрового забезпечення процесу. Зверніть увагу на найбільш важкі моменти виходячи з того досвіду, який вже є у автора, застережіть читача від типових помилок.
6
Складіть список рекомендованої літератури в алфавітному порядку. Дотримуйтеся при його складанні затверджених нормативною документацією правил оформлення літературних джерел.
7
Як додаток вкажіть ті матеріали, які не ввійшли в основну частину змісту методичних рекомендацій, але є необхідними для виконання даного робочого процесу. Це можуть бути інші методичні рекомендації та інструктивні матеріали, а так само документи, що ілюструють процес: діаграми, схеми, карти, фотографії.
Часто буває, що ніяк не виходить почати якусь чергову письмову роботу - будь то реферат, курсова або просто доповідна записка, звіт про виконану роботу. Однак це внутрішнє заціпеніння можна здолати за допомогою чітко окресленого плану і ясно сформульованих завдань і прийомів їх вирішення. Здійснити таку розумову навігацію і повинно будь-яке гарне методичний посібник, при складанні якого завжди не зайве позначити наступні етапи для написання роботи.
Вам знадобиться
  • Навики роботи з методичними текстами (вміння їх скорочувати, реферувати і інш.)
  • Посібники з написання курсових і дипломних робіт
  • Посібники з написання спеціалізованих звітів, доповідей
Інструкція
1
Перш за все, необхідно кожен етап методичного посібника розписати докладно, пояснюючи мети того, навіщо той чи інший етап написання роботи потрібен. Адже, як відомо, розуміння того, що робиш, зазвичай надихає на більшу творчість.
2
В рамках першого етапу пропишіть в методичці необхідність спочатку дати попередню назву/тему письмової роботи або доповіді, а виходячи з цього - в загальних рисах визначити цілі роботи і те, що початківець писати цю роботу збирається донести до своїх потенційних читачів або слухачів. Таким чином, проявляться обриси задуму, окремі цінні думки, інтуїції по темі, які автору потрібно записувати, а потім, звичайно, використовувати.
3
Наступним етапом поставте складання плану, де як мінімум має бути три частини: вступ (обчично з кількома підпунктами), основна частина (зазвичай з декількома підпунктами) і висновок. План поки може бути попереднім, т.к. в процесі написання роботи він, швидше за все, буде уточнюватися. При цьому варто відзначити в методичці, що план потрібно складати в обов'язковому порядку навіть якщо він не увійде в остаточний текст, наприклад, доповіді або звіту.
4
Для чергового етапу дайте припис визначитися з літературою, джерелами, взагалі матеріалами (артефактами, відеозаписами, фотографіями, малюнками і т.д.), які планується залучити/задіяти в письмовій роботі або звіті. Тут важливо відібрати тільки все відповідає темі, рішуче відкинувши все інше, навіть дуже цікаве і близьке за змістом, - інакше є небезпека закопатися в матеріалі.
5
Далі варто поставити етап «Опрацювання матеріалу», в ході якого необхідно також уточнити тему, чому допоможе і сам матеріал, що відноситься до теми. Тут же можна прописати і остаточний план.
6
В рамках наступного етапу предпішіте правильне розміщення опрацьованого і проаналізованого матеріалу в тексті письмової роботи. Під введення, як мінімум, автор роботи повинен пояснити мотиви, чому він взявся за тему, сказати про актуальність роботи, цілі, завдання, методи досягнення поставлених завдань. В основній частині міститься сам пророблений і проаналізований матеріал. У висновку викладаються результати і в висновки, до яких прийшов автор.
7
Далі нагадайте потенційному автору про необхідність оформити свою роботу відповідно до вимог тієї організації, куди він збирається представити свою працю. Разом з тим не зайве дати короткий звід загальноприйнятих правил оформлення (див., Наприклад, посібник У. Еко. Як написати дипломну роботу).
8
Для заключного етапу можна прописати основні принципи підготовки до виступу із захисту курсової, диплома або просто для оприлюднення доповіді або звіту (тут можна скористатися рекомендаціями будь-якого ділового підручника риторики, наприклад: Леммерман X. Підручник риторики. Тренування мови з вправами) .