Як знайти функцію попиту.

Функція попиту відображає залежність обсягу споживчого попиту на окремі товари та послуги від факторів, на нього впливають. До таких факторів належить в першу чергу ціна товару, а також доходи споживачів, їх очікування, смаки та уподобання.
Інструкція
1
Функція попиту в умовах ринкових механізмів є визначальною, оскільки вона регулює випуск товарів і послуг, їх асортимент і якість. Величина попиту в свою чергу залежить від потреб людей, адже зі зміною потреб змінюється попит, який представляє собою, по суті, грошове вираження потреб.
2
На величину попиту впливають як цінові та нецінові фактори. До ціновим факторів можна віднести ціну на товар (Р), а також ціни на товари-замінники (Рs) і супутні товари (Рс). Неціновими факторами прийнято вважати доходи споживачів (V), їхні смаки та уподобання (Z), зовнішні умови споживання (N), очікування споживачів від покупки товару (E).
3
Залежність попиту від зазначених факторів можна виразити функцією: D = f (P, Ps, Pc, V, Z, N, E). Найбільший вплив на величину попиту впливає, звичайно ж, ціна товару. Тому прийнято виділяти найбільш просту функцію, яка відображатиме залежність попиту від ціни: D = f (P).
4
Математично дану функцію можна записати як D = a - b * p, де а - максимальна величина попиту , яка можлива на ринку товарів, b - залежність зміни величини попиту від зміни ціни (кут нахилу кривої попиту ), р - ціна товара.Знак «мінус» у даної функції означає, що вона має спадаючий вид.
5
Крива попиту показує залежність між ціною товару і величиною попиту . Рух уздовж прямої - зміна попиту під впливом зміни ціни. Звідси випливає закон попиту , згідно з яким при зниженні ціни товару попит на нього збільшується, і навпаки.
6
Під впливом цінових факторів величина попиту змінюється, але пересування його відбувається за постійною кривою з однієї точки в іншу. Вплив нецінових факторів також призводить до зміни в попиті, але зміщення кривої відбувається вправо, якщо він росте, і вліво, якщо він падає.
Попит, як і будь-який інший ринковий механізм, має свої характерні риси і функції. Кожен з нас стикається з попитом практично щогодини, але не кожен може охарактеризувати це поняття.
Інструкція
1
Що ж таке попит? Попит - це готовність покупців придбати продукт за вказаною ціною і в певний момент часу. Але цей термін не слід плутати з «величиною попиту». Це поняття означає кількість товарів і послуг, яку споживач готовий купити за сталою ціною.
2
Як і в будь-якій системі, ринкова включає в себе ряд законові принципів. В даній ситуації нас цікавить закон попиту. Він говорить, що величина попиту обернено пропорційна ціні. Іншими словами, чим вище ціна на товар, тим менша кількість людей хоче його придбати.
3
Слід зазначити, що існує безліч факторів, що впливають на величину попиту. До них відноситься ціна на даний товар, ціни на інші товари, доходи споживачів, смаки та уподобання, інформація про ринок, реклама на товар і так далі. Таким чином, ми плавно підійшли до такого поняття, як функція попиту. Вона позначає залежність попиту від різних факторів Q d = f (Р, Р s 1 ... Р s n, Р c 1 ... Р c m, I, Z, N, Inf, R, T, E), де Qd - обсяг попиту . Так як ціна товару є одним з найважливіших факторів, функцію попиту можна записати в наступному вигляді: Qd = f (P), де Р - ціна.
4
Коли функція попиту має лінійний вигляд, тобто зображена у вигляді прямої на графіку, її можна знайти за формулою: Qd = ab * p (a - максимально можливий попит на даний товар, b - залежність зміни попиту від ціни, р - ціна). Знак мінус у цій формулі показує, що функція попиту має спадаючий вид. Отже, функцію попиту можна зобразити графічно (рис. 1)
5
Крива попиту позначає взаємозалежність між величиною попиту на даний товар та ринковою ціною. Дія цінових чинників призводить до зміни величини попиту, пересуваючи його в інші точки за постійною кривою попиту. Дія нецінових чинників призводить до зміни функції попиту і виражається в зміщенні кривої попиту вправо (якщо він зростає) і вліво (якщо він падає).