Як написати самоаналіз уроку. самоаналіз занять.

Одним з важливих професійних навичок вчителя є вміння аналізувати свою педагогічну діяльність. Самоаналіз уроку буде корисним і якісним, якщо вчитель буде дотримуватися певного плану і освітить при цьому наступні питання.
Інструкція
1
Визначте задум і план проведення уроку. Поясніть, чому ви обрали саме таку структуру класного (або позакласного) заняття.
2
Вкажіть місце конкретного уроку в системі занять по даній темі. Пов'язаний він із попередніми і наступними уроку ми. Чи повною мірою враховані при підготовці програмні вимоги, освітні стандарти. Дайте відповідь на питання: у чому ви бачите специфіку підготовленого вами уроку?
3
Вкажіть форму навчального заняття і поясніть вибір саме цієї форми. Напишіть про те, які особливості учнів класу враховувалися при підготовці та проведенні уроку.
4
Вкажіть мети уроку. Окремо розпишіть виховують, розвиваючі та навчальні завдання. Викладіть інформацію про те, які спеціальні знання і компетенції знадобилися при підготовці.
5
Обгрунтуйте вибір структури і темпу проведення уроку, характер взаємодії вчителя та учнів в ході викладання. Вкажіть методи і засоби, використані на занятті.
6
Розкажіть про те, яким чином урок сприяє формуванню певних умінь і навичок.
7
Простежте і напишіть, як здійснювався зв'язок теоретичної та практичної частини уроку. Як здійснювався контроль за засвоєнням матеріалу. Чи проводилася самостійна робота учнів. Якщо так, то в якій формі.
8
Відзначте, чи були за підсумком зміни в порівнянні з початковим задумом уроку. Визначте, які саме і чому вони виникли. Як вони вплинули на кінцевий результат.
9
Проаналізуйте, чи вдалося вирішити на оптимальному рівні конкретні завдання уроку і отримати бажані результати навчання, уникнути навчальної навантаження учнів, зберегти мотивацію до навчання.
10
Розкажіть про переваги і причини недоліків проведеного уроку. Зробіть висновки. Пам'ятайте, що самоаналіз уроку формує у вчителя здатності критично і адекватно оцінювати результати своєї діяльності і здійснювати необхідні коректування в роботі.
Для будь-якого шкільного вчителя чи викладача вузу важливо вміння оцінити свою професійну діяльність. Проведення самоаналізу заняття дозволяє викладачеві виявити недоліки і слабкі місця в подачі навчального матеріалу, а також скорегувати план майбутніх навчальних заходів. При аналізі заняття бажано дотримуватися певної структури і послідовності.
Інструкція
1
Оцініть, наскільки проведене заняття відповідало навчальним планом, його цілям і завданням. Усвідомте для себе, чим викликані можливі розбіжності в структурі проведеного навчального заходу з тим, що було заплановано. При необхідності внесіть зміни в структуру заняття, наприклад, змінивши послідовність його частин або їх тривалість.
2
Визначте, наскільки правильно вибрано місце проведення заняття. У деяких випадках для якісної подачі навчального матеріалу потрібна наявність наочних посібників або технічних засобів навчання. Чи можна було повніше використовувати ці кошти?
3
Розгляньте форму проведення заняття. Чим пояснюється вибір такої форми? В ідеальному випадку вона повинна відповідати тематиці заняття і рівня підготовки учнів.
4
Вкажіть в самоаналізі, наскільки повно в ньому використовувалися ваші спеціальні знання та навички. Якщо аналіз виявив недолік будь-яких навичок або знань, визначте шляхи заповнення цих прогалин.
5
Дайте відповідь на питання, наскільки обгрунтованим є вибір характеру взаємодії викладача і учнів. Чи не перетворюється заняття в монолог викладача, наскільки повно він використовує зворотний зв'язок і уточнюючі питання, що дозволяють визначити, наскільки зрозумілий матеріал заняття?
6
Оцініть, наскільки манера подачі навчального матеріалу доступна для сприйняття, врахуйте при цьому вікову категорію учнів і рівень їх підготовки.
7
Запишіть у самоаналізі, як, на вашу думку, в занятті поєднуються теоретична складова і практична його частину. Чи має сенс збільшити час, що відводиться на практичне оволодіння навичками, що стосуються навчального матеріалу?
8
Наведіть кілька положень, що описують переваги і недоліки заняття. Зробіть відповідні висновки і внесіть при необхідності зміни в структуру заняття і стиль викладання.