Як прорахувати рентабельність.

Під час оцінки ефективності економічної діяльності організації фахівці використовують розрахунок показників прибутковості, які також відомі під іншою назвою - коефіцієнти рентабельності. Щоб визначити загальну ефективність роботи організації, необхідно дізнатися значення цього показника.
Інструкція
1
Визначити рентабельність організації можна, використовуючи такі офіційні документи компанії, як «Бухгалтерський баланс» і «Звіт про фінансові результати». Показник рентабельності підприємства показує, наскільки ефективно в його діяльності використовуються всі майнові активи компанії, а саме оборотні і основні засоби. Більш точний зміст коефіцієнта рентабельності полягає в розрахунку кількості прибутку, яку отримує організація при вкладенні одного рубля в свої виробничі фонди. Щоб визначити рівень рентабельності компанії необхідно скористатися формулою: РП = БП/(ВОСР. + Вср.), Де РП - величина рентабельності підприємства; БП - бухгалтерська (балансова) прибуток організації, отримана у звітному періоді; Оср.- розраховане за звітний період середнє значення вартості оборотних активів; ВОСР. - Розраховане за звітний період середнє значення вартості необоротних активів.
2
Бухгалтерська (балансова) прибуток організації - це прибуток, яка отримана компанією за результатами звітного періоду, і що є базою для обчислення податку на прибуток. Іншими словами, це прибуток організації до оподаткування. Щоб дізнатися значення цього показника, необхідно з величини виручки, отриманої від реалізації послуг і товарів, прибрати: - управлінські та комерційні витрати; - собівартість наданих послуг або реалізованих товарів; - сальдо від позареалізаційної діяльності; - сальдо від операційної діяльності.
3
Для обчислення середнього значення виробничих фондів організації необхідно дізнатися їх балансову вартість на початок і кінець аналізованого періоду. Потім, використовуючи формулу для визначення простої середньої величини, розрахуйте середню вартість майна організації в звітному періоді.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства являє собою визначення ефективності управління, використання виробничих, трудових і економічних ресурсів і зіставлення отриманих результатів з аналогічними показниками конкурентів. Найчастіше конкурентоспроможність розраховується при складанні бізнес-планів для кредитування та залучення інвестицій.
Інструкція
1
Конкурентоспроможність визначається на підставі багатьох факторів, але найбільш об'єктивний результат дають математичні методи оцінки, тобто розрахунок коефіцієнтів і порівняння їх з середньогалузевими показниками. Коефіцієнт конкурентоспроможності являє собою суму коефіцієнтів його складових: операційної ефективності та стратегічного позиціонування.
2
Операційна ефективність - кращий результат здійснення діяльності організації серед підприємств-конкурентів. Вона встановлюється з аналізу ведення окремих видів діяльності і характеризується прибутком, отриманим від виробництва і реалізації продукції. Її оцінка проводиться зіставленням розрахункового значення з даного підприємству та середньому показнику по вибірці, тобто середньогалузевим значенням.
3
Обчисліть операційну ефективність організації, розділивши балансову виручку без ПДВ на собівартість. Далі розрахуйте операційну ефективність за вибіркою, використовуючи формулу: Операційна ефективність за вибіркою = Виручка за вибіркою/Собівартість по виборке.Затем визначте коефіцієнт операційної ефективності: розділіть отримане значення про підприємству на показник за вибіркою.
4
Стратегічне позиціонування - ведення діяльності, яка відрізняється від конкурентів як за характером, так і по унікальності застосовуваних технологій, що забезпечують стабільну частку ринку, яка служить базисом для оцінки. Розрахуйте частку ринку як відношення виручки підприємства до обсягу ринку і зіставте результат з часткою ринку по вибірці.
5
Позиціонування компанії на ринку необхідно розглядати в динаміці, тому для об'єктивної оцінки визначте індекси зміни обсягів виручки організації, виручки за вибіркою у співвідношенні з попереднім періодом, розділивши показники виручки на аналогічні значення минулого року.
6
Розрахуйте коефіцієнт стратегічного позиціонування: розділіть індекс зміни обсягів виручки підприємства на індекс по вибірці і витягніть квадратний корінь з приватного.
7
На заключному етапі розрахуйте коефіцієнт конкурентоспроможності виходячи із суми коефіцієнтів операційної ефективності та стратегічного позиціонування. Значення більше 1 означає високу конкурентоспроможність підприємства, рівне 1 - аналогічну іншим підприємствам в галузі, а при показнику менше 1 - низьку.