Як робити фінансовий аналіз. Як аналізувати баланс підприємства.

Фінансовий аналіз проводиться для вивчення основних параметрів підприємства, які дають об'єктивну оцінку його фінансового стану. Результати проведення аналіз а допомагають керівнику визначити рекомендації по напрямку подальшої діяльності компанії.
Вам знадобиться
  • - калькулятор;
  • - дані бухгалтерського обліку.
Інструкція
1
Проведіть аналіз ліквідності, який дозволить визначити можливості компанії оплачувати свої поточні зобов'язання. Розрахуйте коефіцієнт покриття, який показує, чи достатньо підприємству ресурсів для погашення поточних зобов'язань. Визначте коефіцієнт швидкої ліквідності, що відображає здатність фірми оплачувати поточні зобов'язання при своєчасному розрахунку з дебіторами.
2
Обчисліть коефіцієнт абсолютної ліквідності, що показує можливість підприємства оплатити негайно певну частину боргів. Розрахуйте чистий оборотний капітал шляхом вирахування з оборотних активів поточних зобов'язань підприємства. Наявність даної величини показує здатність фірми оплачувати поточні зобов'язання і проводити розширення діяльності.
3
Виконайте аналіз активності, який характеризує ефективність основної діяльності та швидкість обороту фінансових засобів підприємства. Для аналіз а ділової активності необхідно розрахувати коефіцієнти оборотності активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, тривалості обертів, основних засобів, матеріальних запасів і власного капіталу.
4
Проведіть аналіз платоспроможності, який визначить структуру джерел фінансування підприємства, незалежність фірми від зовнішніх джерел і ступінь фінансової стійкості. Для цього розрахуйте коефіцієнт фінансування, платоспроможності, маневреності власного капіталу та забезпеченості власними оборотними засобами.
5
Про аналіз іруйте рентабельність підприємства, що дозволить з'ясувати ефективність вкладених коштів і раціональність їх застосування. Для аналіз а вам необхідно розрахувати коефіцієнт рентабельності власного капіталу, активів, продукції та діяльності.
6
Підведіть підсумки фінансового аналіз а підприємства. Виконайте комплексну оцінку фінансового становища, складіть прогнози та рекомендації.
Підприємницька діяльність вимагає постійного планування та аналізу фінансових показників роботи компанії. На цьому грунтується ефективне управління всіма етапами виробництва та розробка методів отримання найбільшого прибутку.
Інструкція
1
Фінансовий аналіз підприємства направлений на вивчення його основних економічних показників, які забезпечують фінансову стабільність у відповідній ніші ринку. Стійкість підприємства - гарантія отримання постійного прибутку, індикатор надійності для потенційних інвесторів та акціонерів.
2
В рамках фінансового аналізу проводиться формування так званої інформаційної бази аналізу. База - це сукупність фінансових показників, за якими проводиться оцінка. У неї входять: матеріальні активи, джерела фінансування, коефіцієнти ліквідності, величина торгового обороту, грошові потоки, інвестиції, методи ціноутворення, умови банкрутства. На основі аналізу підбиваються підсумки і виводяться прогнози.
3
Фінансовий аналіз підприємства може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Внутрішній аналіз виробляють співробітники самої компанії, зовнішній - сторонні особи. Перший тип аналізу проводиться по закінченні певного звітного періоду. Другий - при продажу або купівлі компанії, проведенні спеціальних перевірок (аудитів), при цьому може бути проведена додаткова перевірка достовірності наданих даних.
4
Існує декілька напрямів фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, трендовий, аналітичний та факторний. Горизонтальний метод аналізу передбачає порівняння поточних показників з даними минулих періодів для виявлення динаміки. Вертикальний аналіз передбачає огляд загальної структури всієї бази показників і подальше вивчення впливу кожного з них на цілу картину.
5
Порівняльний аналіз передбачає порівняння аналогічних фінансових показників між підрозділами, цехами, дочірніми компаніями, а також між загальними показниками фірми з аналогічними даними конкурентів, якщо в розпорядженні є така інформація.
6
Трендовий аналіз показує загальну тенденцію зміни показників від періоду до періоду. Побудова тренда допомагає при прогнозуванні майбутнього організації, складанні довгострокових попередніх планів.
7
Аналітичний напрям фінансового аналізу дозволяє виявити певні взаємозв'язки і закономірності між подібними показниками різних фірм, наприклад, угруповання компаній за структурою або сумі статутного капіталу, по величині основних засобів або прибутку. Цей напрямок також називається аналітичної угрупованням.
8
Факторний аналіз - вивчення впливу окремих факторів на зміни фінансових показників, наприклад, як на обсяг виробництва продукції вплине збільшення або зменшення ціни, або як відіб'ється на підсумковій прибутку заміна або модифікація обладнання та т.д.