Як зробити фінансовий звіт. фінансові звіти Як робити.

Фінансова звітність являє собою певну сукупність показників обліку, які відображені у вигляді таблиць, що характеризують рух майна, зобов'язань, а також фінансове становище фірми за звітний період. Також цей звіт включає в себе схему даних про фінансову ситуацію організації, результати її діяльності, а також в її змінах про фінансове становище. Складається звіт на підставі даних, взятих з бухгалтерського обліку.
Інструкція
1
Складання фінансової звітності включає в себе два основних етапи: підготовка матеріалів і наступні її складання і подання. При підготовці до складання фінансового звіту необхідно завершити всі наявні бухгалтерські операції, які припадають на кінець звітного періоду, а також перевірити всі фінансові дані, які необхідні для складання звітності.
2
В той же час, при підготовці складання фінансової звітності зробіть розрахунок належних до сплати податків, проведіть інвентаризацію майна компанії та виправте всі виявлені помилки при веденні бухгалтерського обліку на даний час.
3
Складання фінансової звітності виробляєте відповідно до описаних вимогами, а також згідно з різними методичним відомчим вказівкам. Фінансова звітність повинна бути представлена вчасно всім зацікавленим органам, перелік яких також визначений законодавством, при цьому даний документ повинен бути підписаний і завірений у відповідності з усіма вимогами до оформлення документів, які застосовні до фінансової звітності.
4
До складу фінансової звітності повинні входити різноманітні документи. Насамперед, бухгалтерський баланс. Адже в цьому документі відображається матеріальне становище підприємства у звітному періоді.
5
Можна доповнити річну фінансову звітність пояснювальною запискою. У ній роз'ясніть моменти заповнення всіх форм фінансової звітності, дайте інші необхідні пояснення, за допомогою яких дана звітність робиться об'єктивніше і наочніше.
6
У свою чергу, в пояснювальній записці можете використовувати діаграми, графіки або таблиці. У тексті пояснювальної записки роз'ясніть принципи оцінки всіх виробничих запасів підприємства, дайте аналіз їх використання, досліджуйте способи найбільш повного використання потенціалу компанії, а також підвищення кваліфікації працівників.
7
Прикріпіть звіт про прибутки і збитки до фінансової звітності. Він докладно характеризує всі фінансові результати діяльності фірми за звітний період.
8
Включіть в звітність також такі звіти: про рух капіталу підприємства - даний документ зможе показати, як змінюється склад коштів фірми; звіт про рух всіх грошових коштів, який дозволить скласти уявлення про витрачання цих коштів фірми, їх надходження і залишках.
9
Відобразіть у фінансовій звітності відомості про позикових коштах підприємства, його боргах і кредитах.