Як розрахувати рентабельність основної діяльності. Як складати бухгалтерську звітність.

За допомогою розрахунку декількох фінансових показників на основі аналізу балансових даних ви можете частково оцінити фінансовий стан підприємства. З іншого боку, використовуючи представлені нижче розрахунки, будь-яке підприємство може провести оцінку часткову фінансового стану власних контрагентів, яким проводиться поставка продукції.
Інструкція
1
Один з ключових бізнес-індикаторів, який показує успішність і ефективність роботи будь-якої компанії - це показник рентабельності її основної діяльності. Коефіцієнти рентабельності характеризують прибутковість роботи компанії. Поряд з іншими коефіцієнтами фінансового аналізу, показники рентабельності розраховуються на основі даних балансових звітів. До них відносяться бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2) та ряд інших документів. Однак для розрахунку рентабельності основної діяльності цілком достатньо цих двох.
2
Коефіцієнт рентабельності основної діяльності (ОД) показує кількість чистого прибутку, отриманого компанією з 1 гривні, витраченої на виробництво продукції. При ефективно організованому бізнес-процесі даний показник повинен з протягом часу рости. Щоб розрахувати його, розділіть показник прибутку від реалізації зі звіту про прибутки і збитки на величину витрат на виробництво продукції. Для зручності використовуйте формулу, прив'язану до форми №2: Коефіцієнт рентабельності ОД = прибуток від реалізації/витрати на виробництво продукціі.Коеффіціент рентабельності ОД = стр.050/(стр.020 + стр.030 + стр.040).
3
Іншим важливим показником фінансового стану компанії є коефіцієнт рентабельності продажів. На відміну від коефіцієнта ОД він показує кількість чистого прибутку, яку приносить компанії кожен 1 рубль виручки. Зростання даного коефіцієнта відображає збільшення прибутковості основної діяльності та означає поліпшення фінансового стану підприємства. Щоб розрахувати коефіцієнт рентабельності продажів, використовуйте формулу (на основі форми № 2): Коефіцієнт рентабельності продажів = прибуток від реалізації/виручка від реалізації. Коефіцієнт рентабельності продажів = стр.050/стр. 010.
4
Поряд з показниками рентабельності діяльності у фінансовому аналізі застосовуються і інші коефіцієнти. Наприклад, коефіцієнти ділової активності, які відображають ефективність використання компанією власних коштів. До них відносяться коефіцієнт оборотності (показник ефективності використання всіх наявних у розпорядженні підприємства коштів), оборотність запасів (швидкість реалізації товарно-матеріальних цінностей в днях) та інші показники.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Nmg227OajBA
Одним з ключових показників успішності підприємства є рентабельність його діяльності. Під даним поняттям розуміють відносний показник економічної ефективності. Комплексно вона відображає ступінь ефективності використання грошових, трудових і матеріальних ресурсів. Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення доходу до активів і ресурсів, які його формують.
Вам знадобиться
  • -Співвідношення доходів і витрат.
Інструкція
1
Рентабельність виробничої діяльності визначається співвідношенням прибутку від реалізації з вирахуванням амортизації по звітному періоду і витрат для реалізації продукції, а також показує, скільки підприємство отримує прибутку від кожного витраченого на виробництво і реалізацію продукції рубля.
2
Її можна розраховувати як в цілому по підприємству, так і по окремих сегментах його продукції. Рентабельність продукції більш точно відображає результати діяльності фірми, тому що враховує не тільки чистий прибуток, а й весь обсяг зароблених коштів, які надійшли з обороту.
3
Рівняння розрахунку рентабельності продукції виглядає таким чином: показники прибутку діляться на показники продажу і множаться на 100. Таким чином ви отримуєте її рівень. Показники визначають у відсотках.
4
Для більш глибокого вивчення рівня рентабельності необхідно детально вивчити причини зміни цін, собівартість одиниці продукції та їх вплив на саму рентабельність . Такі розрахунки прийнято проводити по кожному виду продукції.
5
Оскільки фінансовий результат діяльності підприємства є різницею між сумами його доходів і витрат, отже для його визначення потрібно співвіднести доходи і витрати за певним звітному періоду. Але оскільки всі доходи і витрати можуть відноситися до різних звітних періодів, має сенс розділити їх з тимчасової складової. Це забезпечується правом капіталізації.
6
У такому випадку, фінансовий результат зменшують або збільшують на ті витрати, які відносяться до даного періоду. Тобто, витрати підприємства списуються в тому періоді, коли вони приносять компанії прибуток. У разі якщо вони приносять збиток, стає очевидною не «strong> рентабельність підприємства. Всі ці витрати і доходи показуються в балансі.