Як знайти рентабельність всього капіталу.

Рентабельність капіталу являє собою таке його використання, коли організація повністю покриває свої витрати і отримує прибуток. Показник рентабельності дозволяє оцінити ефективність використання капіталу. Цей відносний коефіцієнт в меншій мірі схильний до впливу інфляції, ніж абсолютні показники, оскільки виражається в співвідношенні прибутку і авансованих коштів.
Інструкція
1
Узагальнюючим показником, що виражає ефективність використання всього капіталу підприємства, є рентабельність сукупних вкладень капіталу. Даний показник визначається оп формулою: RK = (Р + П) х 100%/К, гдеР - витрати, пов'язані із залученням позикових джерел, П - прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, К - величина сукупного капіталу, використовуваного на підприємстві (валюта балансу ).
2
При аналізі рентабельності капіталу розраховують рентабельність інвестованого та власного капіталу. Рентабельність інвестованого капіталу визначається як відношення чистого операційного прибутку організації за вирахуванням податків до середньорічної вартості інвестованого капіталу.
3
Під до інвестованих капіталом розуміється капітал, вкладений в основну діяльність фірми. Іншими словами, це сума оборотних коштів в основний діяльності, чистих основних засобів та інших активів. При іншому способі розрахунку під інвестованими засобами увазі суму власного капіталу і довгострокових зобов'язань організації.
4
Головне, що слід враховувати при розрахунку інвестованого капіталу - в розрахунок потрібно включити лише той обсяг капіталу, який йде на отримання прибутку. Іноді розрахунок ведеться по всій діяльності підприємства, не виділяючи основну. Похибка в такому випадку буде залежати від того, якою буде величина операційного прибутку фірми і який розмір інвестицій в неосновну діяльність. У зв'язку з цим рентабельність інвестованого капіталу можна знайти таким чином: (операційний прибуток х (1- ставка податку))/(довгострокові кредити + власний капітал) х 100%.
5
Ще одним показником, використовуваним при аналізі ефективності використання капіталу, є рентабельність власного капіталу. Вона показує, скільки прибутку власники компанії отримують на кожну одиницю вкладених витрат. Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку фірми до величини її власного капіталу. Під власним капіталом в даному випадку розуміється частка власності компанії, на яку можуть претендувати акціонери.
Відносні показники рентабельності характеризують економічну ефективність використання того чи іншого ресурсу. Основною величиною, що бере участь в обчисленнях кожного з них, є сума чистого прибутку. Наприклад, щоб визначити рентабельність капіталу, потрібно розрахувати співвідношення її значення до величини власного, застосованого або позикового капіталу.
Вам знадобиться
  • - баланс компанії.
Інструкція
1
Капітал компанії складається з грошових коштів, вкладених засновниками, і сторонніх інвестицій. Для власників і інвесторів найбільший інтерес представляє одержання дивідендів. Таким чином, можна розділити два поняття: прибуток самої фірми, тобто дохід від реалізації продукції, і прибуток учасників капіталу.
2
Щоб порахувати, наскільки ефективними можуть бути вкладення, потрібно визначити рентабельність капіталу. Існує кілька подібних показників, в міжнародній системі позначень вони представлені як ROE, ROСE і ROIС за початковими літерами англійських слів. Незважаючи на деякі відмінності, в основі розрахунку кожного з них лежить величина чистого прибутку.
3
Власний капітал - це сукупність грошових коштів та матеріальних активів, призначених для здійснення основної господарської діяльності підприємства. Коли говорять про ринкову вартість всієї компанії, мають на увазі саме цю величину. Щоб визначити рентабельність власного капіталу, тобто показник ROE (Return on equity), скористайтеся формулою: ROE = ЧП/СК * 100%, де ЧП - чистий прибуток, СК - середньорічне значення власного капіталу.
4
Позитивна динаміка власного капіталу характеризує здатність підприємства утримувати фінансову рівновагу тільки за рахунок внутрішніх коштів. І крім того, ефективно вкладати частину чистого прибутку, що залишається після покриття всіх видів витрат, складових собівартість реалізованої продукції. В іншому випадку слід вдатися до допомоги сторонніх інвесторів.
5
Показник ROIС (Return on invested capital) вважається за аналогічною схемою, проте в знаменнику стоїть величина, що перевищує власний капітал на суму зовнішніх інвестицій. Майте на увазі, що враховуються тільки вкладення безпосередньо в основну діяльність, тобто у виробництво товару або послуги. Це стосується і чистого прибутку, яка вважається тільки від реалізації цієї продукції: ROIС = ЧП/ІК * 100%, де ІК - середньорічне сумарне значення власного і позикового капіталу.
6
Якщо вам потрібно оцінити привабливість того чи іншого проекту для потенційних інвесторів, використовуйте показник застосованого капіталу ROСE (Return on capital employed): ROСE = (ЧП - ДІ)/ІК * 100%, де ДІ - дивіденди інвесторам за підсумками фінансового періода.Нетрудно побачити, що за відсутності позикового капіталу показник ROСE дорівнює ROE.
Зверніть увагу
Середньорічне значення капіталу розраховується за даними бухгалтерського балансу як полусумма обсягу чистих активів на початок і кінець звітного періоду.