Як розрахувати період окупності. термін окупності проекту.

Швидкість повернення вкладених коштів є ключовим критерієм привабливості того чи іншого інвестиційного проекту. Період окупності дає можливість інвестору порівняти різні варіанти бізнесу і вибрати найбільш підходящий, відповідний його фінансовим можливостям.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що період окупності проекту - це відрізок часу від початкового етапу (впровадження проекту) до того моменту, коли він повністю окупиться. Моментом окупності вважається той час, після якого фінансовий потік від проекту набуває позитивне значення і залишається таким.
2
Метод розрахунку періоду окупності інвестицій полягає у визначенні періоду, який знадобиться для відшкодування початкової вартості вкладень. Термін окупності є показником того, відшкодуються чи ні початкові інвестиції протягом життєвого циклу проекту.
3
Існує два способи розрахунку періоду окупності. Якщо грошові надходження від проекту по всіх роках однакові, то термін окупності можна розрахувати наступним чином: РР = I/CF, де: РР - період окупності проекту, I - початковий обсяг інвестицій у розвиток проекту, CF - середньорічна вартість грошових надходжень від реалізації проекту .
4
Якщо грошовий потік по роках не однаковий, то розрахунок періоду окупності здійснюється в кілька етапів. Спочатку знайдіть ціле число періодів, за які накопичена сума надходжень від проекту стане найбільш близькою до початкового обсягу інвестицій, але не перевершить його. Потім розрахуйте непокритий залишок - різницю між величиною вкладень і отриманою сумою грошових надходжень. Потім непокритий залишок розділіть на величину грошових надходжень наступного періоду.
5
Врахуйте, що зазначені методи володіють деякими недоліками. Вони ігнорують відмінність цінності грошей у часі та існування грошових надходжень після закінчення терміну окупності. У зв'язку з цим розраховують дисконтований період окупності, під яким розуміють тривалість періоду часу від початкового моменту до моменту окупності з урахуванням дисконтування.
6
Пам'ятайте, що дисконтування - це визначення теперішньої вартості грошових потоків, які ми отримаємо в майбутньому. Іншими словами, це перенесення майбутньої вартості грошей в сьогодення. При цьому ставка дисконтування визначається на основі відсотка по безризикових вкладеннях на основі відсотка по позикового капіталу, за експертними оцінками і т.д.
7
Дисконтований термін окупності є найбільш адекватним критерієм оцінки привабливості інвестиційного проекту, оскільки дозволяє закласти в проект деякі ризики, такі як зниження доходу, підвищення витрат, поява альтернативних найбільш вигідних напрямків інвестування, тим самим знизивши його номінальну ефективність.
Розвиток бізнесу неможливий без інвестицій у виробництво власних або позикових коштів. На етапі складання інвестиційного плану необхідно зробити оцінку ефективності передбачуваних вкладень. Для цього розрахуйте термін їх окупності.
Інструкція
1
Розрахуйте передбачуваний річний дохід від використання у виробництві основного засобу, який ви плануєте придбати на кошти капітальних вкладень . Для цього вам необхідно визначити обсяг випуску продукції за рік. Складіть річний виробничий план з випуску продукції з урахуванням продуктивності купованого основного засобу і можливостей вашої фірми. Розрахуйте суму річної виручки від реалізації продукції.
2
Розрахуйте передбачувану собівартість своєї продукції по місяцях і за рік. Для розрахунку собівартості визначте: кількість і вартість сировини і матеріалів, необхідних для виробництва; амортизацію основного засобу; заробітну плату основних робітників; нарахування на заробітну плату основних робітників; загальновиробничі і загальногосподарські витрати; витрати допоміжних виробництв. Іншими словами, розрахуйте прямі і непрямі витрати, які понесе фірма, використовуючи у виробництві купується основний засіб. Якщо ви купуєте його на позиковий капітал, не забудьте включити до витрат сплату відсотків по кредиту.
3
Визначте прибуток від реалізації випущеної продукції. Із суми виручки від реалізації продукції відніміть собівартість виробленої продукції. Розрахуйте суму податку на прибуток. Визначте чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (прибуток мінус податки). Визначте суму середньомісячної чистого прибутку, поділивши чистий прибуток на 12.
4
Розрахуйте термін окупності капітальних вкладень в місцях, поділивши вартість основного засобу на суму середньомісячної чистого прибутку підприємства. Проаналізуйте отримані результати. Природно, чим менше термін окупності , тим вигідніше плановані інвестиції.