Як розрахувати планову собівартість. планова собівартість виробництва.

Собівартість увазі під собою фінансові витрати організації, які спрямовані на обслуговування поточних витрат з виробництва, а також реалізації товарів. У свою чергу, планова собівартість є передбачуваної середньої собівартістю продукції за плановий період.
Інструкція
1
Планова собівартість складається з норм витрат, витрачених на придбання: сировини, матеріалів, енергії, палива, витрат праці, експлуатації обладнання та суми витрат з організаційної роботи з обслуговування виробництва. Ці норми для планованого періоду беруться в середній величині.
2
Планову собівартість можна визначити за допомогою техніко-економічних розрахунків суми витрат на виробництво товарів та їх реалізацію. Залежно від технології виробництва використовується ряд показників, які характеризують собівартість продукції.
3
Коли випускається лише один вид продукції, то собівартість одиниці даної продукції є визначальним показником рівня, а також динаміки витрат на її виробництво. У свою чергу, для характеристики собівартості різновидів продукції в планах застосовуються показники зниження собівартості в порівнянні товарів і витрат на один рубль продукції, що випускається.
4
Величина витрат на один рубль продукції розраховується виходячи з розміру витрат, витрачених на виробництво товарів по відношенню до їх вартості в оптових цінах організації.
5
При розрахунку планової собівартості необхідно дотримуватися встановлених загальні, єдині для всіх компаній, правила. Вони мають важливе значення при плануванні та обліку собівартості випущених виробів.
6
Як правило, загальним для всіх видів промисловості є розпорядок включення в собівартість товарів лише тих витрат, які пов'язані з виробничою діяльністю з випуску продукції. Тому не можна в планову собівартість включати ті витрати, які не відносяться до виробництва продукції. Наприклад, витрати, пов'язані з обслуговуванням будь-яких побутових потреб компанії (утримання житлово-комунального господарства).
7
Планова собівартість загальної товарної продукції визначається на основі показників про обсяг випуску виробів і планової собівартості їх конкретних видів.
Ринкова оцінка вартості підприємства - це ніщо інше, як аналіз основних показників, що свідчить про ефективність його роботи. Однак на формування ринкової вартості бізнесу впливає безліч факторів, в числі яких і собівартість.
Вам знадобиться
  • - фінансова звітність підприємства;
  • - бухгалтерська документація;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Відповідно до «Положення про склад витрат», собівартість може бути розрахована двома способами: за статтями калькуляції (в цьому випадку всі витрати розподіляються за місцем виникнення, призначенням та іншими показниками), а також за елементами витрат (групування витрат на підставі їх економічного змісту). Зверніть увагу на те, що серед елементів витрат виділяють амортизаційні відрахування, матеріальні витрати, витрати на оплату праці і соціальні відрахування, а також інші витрати.
2
Розрахуйте виробничу собівартість, що представляє собою сукупність витрат, які стосуються безпосередньо виробництва продукції.
3
Виконайте розрахунок собівартості валової продукції. Для цього зробіть коригування виробничої собівартості на суму змін залишків майбутніх періодів, наприклад, орендна плата за використання виробничої площі протягом найближчого року. Якщо залишки майбутніх періодів збільшуються, то цю величину відніміть від виробничої собівартості і навпаки.
4
Проведіть розрахунок собівартості товарної продукції: скоректуйте раніше нараховану собівартість валової продукції на величину, що характеризує залишки незавершеного періоду і позавиробничих витрат.
5
Розрахуйте собівартість реалізованої продукції. З цією метою відкоригуйте показник собівартості товарної продукції на величину, яка характеризує зміну залишків готової продукції.
Зверніть увагу
Уважно прораховуйте кожен показник: некоректно виконані проміжні підрахунки впливають на остаточний результат!
Корисна порада
Показник собівартості підприємства використовується для визначення фінансового результату компанії - прибутку або збитку.