Як знайти залишкову вартість. знайти середньорічну залишкову вартість оф.

Основні засоби організації переносять свою вартість на готовий продукт частинами протягом тривалого періоду часу, що включає кілька виробничих циклів. Тому облік основних засобів здійснюється таким чином, щоб можна було одночасно показати збереження ними первісної фізичної форми і поступову втрату вартості.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що при визначенні вартості основних засобів виділяють кілька її видів. Первісна вартість відображає фактичні витрати на придбання майна. Вона не змінюється протягом усього періоду експлуатації основного засобу, за винятком випадків добудови, реконструкції або часткової ліквідації.
2
Визначити залишкову вартість ви можете як різницю між первісною вартість ю і величиною зносу: З ост = С перший - І. Оцінка основних засобів за залишковою вартістю необхідна для того, щоб знати їх стан в процесі використання, а також для складання бухгалтерського балансу.
3
Замість первісної вартості в даній формулі ви можете використовувати відновна вартість . Вона відповідає витратам на створення або придбання аналогічних основних засобів в сучасних умовах. Для визначення відновної вартості основних засобів слід провести переоцінку шляхом індексації та методом прямого перерахунку по реально існуючим ринковим цінам.
4
При аналізі основних засобів за залишковою вартістю вам слід розрахувати залишкову вартість на кінець року. Вона визначається таким чином: Упоряд (к) = Упоряд (н) + Сввед - Свиб, де Упоряд (к) - залишкова вартість майна на кінець року, С ост (н) - залишкова вартість майна на початок року, Сввед - вартість введених протягом року основних засобів, Свиб - вартість вибулих протягом року основних засобів.
5
Оскільки величина залишкової вартості основних засобів на початок і кінець року може істотно різнитися, то для аналізу можна використовувати середню залишкову вартість . Вона розраховується таким чином: Упоряд (ср) = (Упор (сум) + Упоряд (слід))/(N + 1), де Упоряд (ср) - середня залишкова вартість основних засобів, Упоряд (сум ) - сума показників залишкової вартості основних засобів на 1-е число кожного місяця в періоді, Упоряд (слід) - сума залишкової вартості на 1 число місяця, наступного за звітним періодом, N - число місяців у звітному періоді.
Вартість основних фондів підприємства, розрахований з урахуванням зносу основних засобів, називається залишковою. Методи розрахунку цієї характеристики є елементами спеціальної системи вимірювань, званої оцінкою основних фондів.
Інструкція
1
Термін «основні фонди» використовується при складанні бухгалтерської та податкової звітності організації. Це матеріальні активи підприємства, виражені в грошовому вираженні, які беруть участь у процесі виробництва товарів та надання послуг терміном служби до року. Самі активи підприємства носять назву основних засобів.
2
Основними засобами вважаються як природні засоби праці (земля, водойма), так і штучні (інструменти, обладнання, прилади та інші технічні пристосування). Штучні або технічні засоби праці мають певним терміном експлуатації і з часом зношуються.
3
Для зменшення зносу обладнання (ремонту, профілактичних робіт) з бюджету фірми виділяються амортизаційні відрахування, які вважаються витратами виробництва.
4
Залишкова вартість основних фондів підприємства обчислюється як різниця між первісною вартістю обладнання і сумою амортизаційних відрахувань за певний звітний період (зазвичай - рік).
5
Розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться декількома способами: лінійний, зменшуваного залишку, списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання, списання вартості пропорційно обсягу продукції.
6
Лінійний спосіб передбачає розрахунок виходячи з первісної вартості обладнання та норм амортизації відповідно до строку корисного використання. Строк корисного використання визначається за Класифікацією основних засобів.
7
Спосіб зменшуваного залишку враховує залишкову вартість об'єкта на початок звітного періоду і норми амортизації з урахуванням коефіцієнта, який не перевищує 3. Кожне підприємство встановлює власні значення коефіцієнтів.
8
Згідно способу списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання сума амортизації розраховується за первісною вартістю і співвідношенням між кількістю років, що залишилися до закінчення корисного терміну, і кількістю минулих років корисного використання основного засобу.
9
Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, в основному, використовується при розрахунку амортизаційних відрахувань коштів праці для видобутку природного сировини. Сума зносу основних засоби обчислюється як відношення вартості основних засобів до обсягу виробленої продукції.